ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්RSS

කුලතුංග විජේකෝන් මුදියාන්සේලාගේ ජෙරල්ඩ් ප්‍රියා මාපිටිගම

21, බාන්ස් ඇවනිව්, ,

Full Name of Member Kulathunga Wijekoon Mudiyanselage Gerald Priya Mapitigama Editing the Profile Name with initials Mapitigama, G P Membership No A 0842 Registered Year 2008 Membership Catego ...

Telephone011 - 2 588 721 (Office) 011 - 2 715 006 (Res.)
සිත්ති සීනා මරික්කාර්

15, ශැඩී ග්‍රෝව් ඇවනියු, ,

Full Name of Member Sitthy Zeena Marikkar Editing the Profile Name with initials Marikkar, S.Z. Membership No A0577 Registered Year 2002 Membership Category Associate ARB Number ...

Telephone011-269 5370 (Office) 011-4877801 (Office) 011-269 5370 (Res)
E-mail
කාරියවසම් බොවිතන්ත්‍රි මේනකා මංගලනාත

පුබුදු මාවත, පිටුවල පාර, ,

www.mangalanatha.com

Full Name of Member Kariyawasam Bovithanthri Menaka Mangalanatha Editing the Profile Name with initials Mangalanatha, K.B.M. Membership No A0498 Registered Year 2000 Membership Category Assoc ...

Telephone011-2 697 751 (Office) 011-5 673 761 (O/Office) 091-2 291 549 (Res)
Fax011-268 9900 (Office)
E-mail
අනන්තකඩඩ්ෂනී මනෝහරන්

10, මුරුගන් පෙදෙස, ,

Full Name of Member Ananthakadadshani Manoharan Editing the Profile Name with initials Manoharan, A. Membership No A0360 Registered Year 1997 Membership Category Associate ARB Nu ...

Telephone011-250 1342 (Office/Res)
Fax011-250 1342 (Office)
පද්මා නාලිනී මන්තිලක, පී.එන් මන්තිලක

146, බලගොල්ල, කෙන්ගල්ල, ,

Full Name of Member Padma Nalini Mantilake Editing the Profile Name with initials Mantilake, P.N. Membership No F0065 Registered Year 1980 Membership Category Fellow ARB Number CA 9 ...

Telephone081-242 0501 (Res)
දිලිනි සුරංග මාපගුණරත්න

09, රොටුන්ඩා උද්‍යානයය, ,

Full Name of Member Dilini Suranga Mapagunaratne Editing the Profile Name with initials Mapagunaratne, D S Membership No A0901 Registered Year 2009 Membership Category Associate ...

Telephone011 2386570 , 0773022032
E-mail
ප්‍රමිත මල්ලවාරච්චි

58, පාමංකඩ පාර, ,

Full Name of Member Pramitha Mallawaratchie Editing the Profile Name with initials Mallawaratchie, Pramitha Membership No Registered Year 2009 Membership Category Associate AR ...

Telephone077 7 688 390
E-mail
මානෙල්ගම ගමගේ අමෝදිකා මානෙල්ගම

කෝන්ගමුව, ,

Full Name of Member Manelgama Gamage Amodika Manelgama Editing the Profile Name with initials Manelgama, M G A Membership No A1041 Registered Year 2011 Membership Category Associate ...

මානවඩුගේ සමිතසේන මානවඩු

27/1, කුඩුවමුල්ල පාර, ,

Full Name of Member Manawaduge Samithasena Manawadu Editing the Profile Name with initials Manawadu, Prof. M.S. Membership No F0053 Registered Year 1984 Membership Category Fellow ARB ...

Telephone011-265 0301 (Office) (Ext. 7104)
Fax011-265 5791 (Res) 011-265 1047 (Office) 011-265 0622 (Office) 011-265 5791 (Res)
කල්යාණි ශාන්තිකුමාරි රණසිංහ මානවඩු

27/1, කුඩුවමුල්ල පාර,, ,

Full Name of Member Kalyani Shanthikumari Ranasinghe Manawadu Editing the Profile Name with initials Manawadu, R. Kalyani Membership No F0100 Registered Year 2004 Membership Category Fellow ...

Telephone011-286 4789 (Office) 011-265 5791 (O.Office/Res.)
Fax011-265 5791 (O.Office/Res)
E-mail
මහගම රැල්ලයේ ධම්මික ලලීන්ද්‍ර මහගම

117/1 ඒ, දූව පාර, බැද්දගාන, ,

Full Name of Member Mahagama Rallaya Dhammika Laleendra Mahagama Editing the Profile Name with initials Mahagama, M R D L Membership No A 0841 Registered Year 2008 Membership Category Associa ...

Telephone011 2 698 088 , 077 4 611 321
ඒශානී මහේසන්

48/1, මුවර් පාර, ,

Full Name of Member Eeshani Mahesan Editing the Profile Name with initials Mahesan, E. Membership No A0330 Registered Year 1996 Membership Category Associate ARB Number CA 9805 ...

Telephone011-258 6819 (Office/) 077-777 4134
E-mail
අරුණි රන්මලී මලලසේකර බණ්ඩාර

153ඒ, අලකේශ්වර පාර, ,

Full Name of Member Aruni Ranmali Malalasekera Bandara Editing the Profile Name with initials Malalasekera Bandara, Aruni R. Membership No A0496 Registered Year 2000 Membership Category Assoc ...

Telephone011-239 1443 (Office) 077 7 683 300
E-mail
ලලිත් අරැණශාන්ත මල්ල්වආරචිචි

3ඒ, කේට් පෙදෙස, චෙරිබෘෘක්, එන්.එස්.ඩබ් 2126, ,

Full Name of Member Lalith Arunashantha Mallawarachchi Editing the Profile Name with initials Mallawarachchi, L.A. Membership No F0083 Registered Year 1990 Membership Category Fellow ...

E-mail
තරංගා මධුමනී මදනායක

133/11, දූව පාර, බැද්දගාන උතුර, ,

Full Name of Member Tharanga Madhumani Madanayake Editing the Profile Name with initials Madanayak, T M Membership No Registered Year 2009 Membership Category Associate AR ...

Telephone011 2 877801
E-mail
චන්ද්‍රසේකර මුදියාන්සේලාගේ ශ්‍රීදේවී මුතුකුමාරි මද්දුම බණ්ඩාර

ජී.බී.එම් (අයි.බී.එම්) ජිබ්රෝ, 1476, සුල්තාන් ඔෆ්, ,

Full Name of Member Chandrasekera Mudiyanselage Sridevee Muthukumari Madduma Bandara Editing the Profile Name with initials Maddumabandara, C.M.S.M. Membership No A0533 Registered Year 2001 Mem ...

Telephone011-238 8397 (Office) 00 968 9963 4998
E-mail
හේවා වෑවලගේ ගයාන් මධුසංඛ

නිදහස, මිනුම්පෙරුම, අඹේකෝන්ගොඩ, ,

Full Name of Member Hewa Wevelage Gayan Madusanka Editing the Profile Name with initials Madushanka, H W G Membership No A1042 Registered Year 2011 Membership Category Associate ...

Telephone077 741 5754
E-mail
රසික සංජීව මධුරප්පෙරුම

සැනසුම, වල්ලාවිල මුල්ල, ,

Full Name of Member Rasika Sanjeewa Madurapperuma Editing the Profile Name with initials Madurapperuma, R S Membership No A 0840 Registered Year 2008 Membership Category Associate ...

Telephone011 2580562 (Office) 0332271111 (Res.) 071 4 273 885
E-mail
කමනි සරෝජා ලොකුකැටගොඩ

10, පෙරේරා මාවත, තලංගම දකුණ, ,

Full Name of Member Kamani Saroja Lokuketagoda Editing the Profile Name with initials Lokuketagoda, K.S. Membership No A0273 Registered Year 1994 Membership Category Associate AR ...

Telephone011-278 6847 (Office)
Fax011-2784867 (Office)
E-mail
දමිත් සංජීව ලොකුලියන

4/22, හොරහේන පාර, හෝකන්දර නැගෙනහිර, හෝකන්දර, ,

Full Name of Member Damith Sanjeewa Lokuliyana Editing the Profile Name with initials Lokuliyana, D. Sanjeewa Membership No A0615 Registered Year 2003 Membership Category Associate ...

Telephone011-492 1391 (Res) 077-345 1902 , 071-4840930
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website