ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්RSS

ඉස්මත් රහීම්

36/7 ඒ, ශ්‍රීමත් මාකස් ප්‍රනාන්දු මාවත, ,

Full Name of Member Ismeth Raheem Editing the Profile Name with initials Raheem, I. Membership No F0047 Registered Year 1969 Membership Category Fellow ARB Number CA 00382 ...

Telephone011-269 8710 (Office) 011-269 3609 (Office) 011-269 7332 (Office) 011-268 5979 (Res)
මොහමඩ් ජුනයිඩීන් අබ්දුල් රහීම්

304/3, උද්‍යානය පාර, ,

Full Name of Member Mohammed Junaideen Abdul Raheem Editing the Profile Name with initials Raheem, M.J.A. Membership No F0024 Registered Year 1960 Membership Category Fellow ARB Numbe ...

Telephone011-258 4613 (Office)
හේරත් වාසල මුදියාන්සේලාගේ බිමල්කා සුබෝධිනා පනන්වල රාහුබැද්ද

360/12, මායා මාවත, මාකුඹුර, ,

Full Name of Member Herath Wasala Mudiyanselage Bimalka Subodhini Pananwala Rahubedda Editing the Profile Name with initials Rahubedda, H.W.M.B.S.P. Membership No A0412 Registered Year 1998 Mem ...

Telephone011-238 9512 (Office) 078-566 6044 (Office)
හෙට්ටිකන්කාණම්ගේ ජයන්ත කිත්සිරි පෙරේරා

1, වෛද්‍ය පෙදෙස, ,

Full Name of Member Hettikankanamge Jayantha Kithsiri Perera Website Name with initials Perera, H.J.K. Membership No F0046 Editing the Profile Registered Year 1981 Membership Category Fell ...

Telephone011-4 925 096 (Office) 011-2717244 (Office) 011-2 723 632 (Res.)
Fax011-5 511 824 (Office/Res.)
E-mail
ජයමහ මුදලිගේ ප්‍රසාදිනී නිලූකා ලෝඩස් පෙරේරා

68, පල්ලිය පාර, ,

Full Name of Member Jayamaha Mudalige Prasadini Neluka Lourdes Perera Editing the Profile Name with initials Perera, J.M.P.Neluka L. Membership No A0696 Registered Year 2005 Membership Category ...

Telephone011-236 4586 (Office) 011-223 6275 (Res)
Fax011-451 7809 (Office)
E-mail
මහරගේ ක්‍රිස්ටෝපර් නිහාල් පෙරේරා

බෝල් ස්ට්‍රීට් විශ්ව විද්යාලය, 2210 ඩබ්, ක්‍රිස්ටි ලේන්, ,

Full Name of Member Maharage Christopher Nihal Perera Editing the Profile Name with initials Perera, Dr. M.C. Nihal Membership No A0517 Registered Year 2000 Membership Category Associate ...

ගමගේ බිම්සරා කමලා පෙරේරා

272/ ඒ, නන්දූව, ,

Full Name of Member Gamage Bimsara Kamala Perera Editing the Profile Name with initials Perera, G B K Membership No A0973 Registered Year 2010 Membership Category Associate A ...

Telephone038 2 294 213, 011 2 399 575
E-mail
ගැමුණු පෙරේරා

73/6, ග්‍රෙගරි පාර, ,

Full Name of Member Gemunu Perera Editing the Profile Name with initials Perera, Gemunu Membership No A0071 Registered Year 1982 Membership Category Associate ARB Number CA 982 ...

Telephone011-266 5025 (Offic) 011-266 5026 (Office) 011-268 5340 (Res)
Fax011-266 5321 (Office)
E-mail
බ්‍රහක්මනගේ ප්‍රිනිත් ජෙරාඩ් ඉග්නීෂියස් පෙරේරා

66/1, කොළඹ පාර, ,

Full Name of Member Brahakmanage Prinith Gerard Ignatious Perera Editing the Profile Name with initials Perera, B. Prinith G.I. Membership No A0334 Registered Year 1996 Membership Category As ...

Telephone011-269 8088 (Office) 011-269 8089 (Office) 011-269 5496-8(Office) 031-223 9634 (Res)
Fax011-269 6922 (Office)
බ්‍රාහ්මනගේ තුෂිල් පෙරේරා

22, ප්‍රියදර්ශනාරාම පාර, ,

Full Name of Member Brahmanage Thushil Perera Editing the Profile Name with initials Perera, B. T. Membership No A0467 Registered Year 1999 Membership Category Associate ARB Numb ...

Telephone011-271 3269 (Office)
දමිත් නලින්ද පෙරේරා

43, 6 වන පටුමග, අරලිය උයන, දෙපානම, ,

Full Name of Member Damith Nalinda Perera Editing the Profile Name with initials Perera, Damith N Membership No A 0847 Registered Year 2008 Membership Category Associate ARB Num ...

Telephone071-4237561 (Office) 011-2897418 (O. Office) 011-2897418 (Res.)
Fax011-2500622
E-mail
දීප්ති පෙරේරා

1954, කැසෝයි වීදිය, දාස්මැරිනාස් විල්, මැක්ටිසිටි, ,

Full Name of Member Deepthie Perera Editing the Profile Name with initials Perera, Deepthie Membership No A0333 Registered Year 1996 Membership Category Associate ARB Number CA ...

Telephone00 6328 44 4262 00 6391 78881965
දුල්තා බෝධිනී පෙරේරා

692, 1 / සී, කෙහොල්විල, ,

Full Name of Member Dultha Bodhini Perera Editing the Profile Name with initials Perera, D B Membership No A0972 Registered Year 2010 Membership Category Associate ARB Number ...

Telephone011 2 910 430, 077 6 330 416
E-mail
තෙල්ගේ සුනන්ද පීරිස්

73, ෆැසිෆර්න් පාර, ,

Full Name of Member Telge Sunanda Peiris Editing the Profile Name with initials Peiris, T. Sunanda Membership No A0136 Registered Year 1987 Membership Category Associate ARB Numb ...

Telephone+61356332660 (Office) +61351346529 (Office)
Fax+61356332660 (Office)
E-mail
ආනන්ද පෙරමුණේ

25/1, විජිත පාර, නැදිමාල, ,

Full Name of Member Ananda Peramune Editing the Profile Name with initials Peramue, Ananda Membership No A0065 Registered Year 1981 Membership Category Associate ARB Number CA ...

Telephone0777602321
E-mail
ඇසුරැමුනි කේසල පෙරේර

ෂර්වුඩ්, කලමුල්ල, ,

Full Name of Member Asuramuni Bernadette Keshala Perera Editing the Profile Name with initials Perera, A B K Membership No A 0846 Registered Year 2008 Membership Category Associate ...

Telephone011 - 4 717196 (Office) 034 - 2 228 899 (res.)
E-mail
දොන් ෆ්‍රැන්සිස්කුගේ බුද්ධින් අරෝෂා පෙරේරා

1, පෙරේරා මාවත, කොටුවේගොඩ, ,

Full Name of Member Don Franciscuge Buddhin Arosha Perera Editing the Profile Name with initials Perera, Arosha Membership No A0578 Registered Year 2002 Membership Category Associate ...

Telephone011-286 3808 (Office) 011-286 3808 (Res) 011-286 8221 (Res)
Fax011-287 5215 (Res)
E-mail
තෙල්ගේ ධම්මික හරිස්චන්ද්‍ර පීරිස්

131/2, දේවාල පාර, පමුණුව, ,

Full Name of Member Telge Dhammika Harischandra Peiris Editing the Profile Name with initials Peiris, T.D.H. Membership No F0117 Registered Year 1996 Membership Category Fellow ARB Nu ...

Telephone077 7377229 (Office/Res.)
තෙල්ගේ සේනක පීරිස්

10, මල්ලිකා මාවත, ටෙම්ප්ලර් පාර, ,

Full Name of Member Telge Senaka Peiris Editing the Profile Name with initials Peiris, T. Senaka Membership No F0130 Registered Year 1990 Membership Category Fellow ARB Number ...

Telephone011-273 9866 (Office) 011-271 7983 (Res)
Fax011-273 9867 (Office/Res)
E-mail
කිහාන් නෙජාරා කංකානම් පතිරණ

45/2, වෙලේගොඩ පාර, ,

Full Name of Member Kihan Najera Kankanam Pathirana Editing the Profile Name with initials Pathirana, K N K Membership No A0971 Registered Year 2010 Membership Category Associate ...

Telephone041 2 224 833 071 4 273 870
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 35106 listings, 1279 categories and 92 owners in our website