ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්RSS

වැලිකල විතානලාගේ ලා ප්‍රින්සි රොද්‍රිගෝ

1/107, සන්-රේ, මහනුවර පාර, ,

Full Name of Member Welikala Withanalage La Princy Rodrigo Editing the Profile Name with initials Rodrigo, W W L P Membership No A1058 Registered Year 2011 Membership Category Associa ...

Telephone033 222 5435 071 440 9963
E-mail
අනුර කිත්සිරි රත්නවිභූෂණ

119/19, ආදර්ශ ගොවිපළ පාර, ,

Full Name of Member Anura Kithsiri Ratnavibhushana Editing the Profile Name with initials Ratnavibhushana, Anura K. Membership No F0034 Registered Year 1969 Membership Category Fellow ...

Telephone011-269 9364 (Office) 011-268 5831 (Res)
Fax011-268 5831 (Office/Res)
E-mail
බොරළුවේ රත්නායක මුදියන්සේලාගේ මහානාම ප්‍රසන්න බණ්ඩාර රත්නායක

376/6, ගිම්හාන ග්‍රෝව්, ශ්‍රී සෝමරත්න මාවත, වටරැක, ,

Full Name of Member Boraluwe Ratnayake Mudiyanselage Mahanama Prasanna Bandara Ratnayake Editing the Profile Name with initials Ratnayake, B.R.M.M.P.B. Membership No A0584 Registered Year 2002 ...

Telephone011-283 1717 (Office/Res) 081-231 5897 (Office) 011-283 1717 (Office)
Fax081-231 5897 (Office)
E-mail
ගිශාන් රත්නායක

196-ඩී, ඉසුරුපුර මාවත, කැස්බෑව, ,

Full Name of Member Gishan Ratnayake Editing the Profile Name with initials Ratnayake, Gishan Membership No A0624 Registered Year 2003 Membership Category Associate ARB Number ...

Telephone011-234 3651 (Office) 011-270 3385 (Res)
E-mail
මොහොට්ටාලේ ජාලිය දුෂ්මන්ත රත්නායක

11/1 ඒ, පැලවත්ත පාර, ,

Full Name of Member Mohottale Jaliya Dushmantha Ratnayake Editing the Profile Name with initials Ratnayake, M.J.D. Membership No A0419 Registered Year 1998 Membership Category Associate ...

Telephone11/1A, Pelawatta Road Nugegoda.
Fax011-282 2353 (Office)
E-mail
රත්නායක මුදියාන්සේලාගේ ගංගා රත්නායක

21/1 ඒ, භහිරවකන්ද පටුමග, ,

Full Name of Member Ratnayake Mudiyanselage Ganga Ratnayake Editing the Profile Name with initials Ratnayake, R.M.G. Membership No A0582 Registered Year 2002 Membership Category Associate ...

Telephone081-221 5516 (Res)
තුඩුගල මුදලිගේ ජනිත චතුරි රත්නායක

196-ඩී, ඉසුරුපුර මාවත, කැස්බෑව, ,

Full Name of Member Thudugala Mudalige Janitha Chathuri Ratnayake Name with initials Ratnayake, J C Membership No A1130 Registered Year 2012 Membership Category Associate ...

Telephone011 27446924 , 0777008576
E-mail
රත්නායක මුදියාන්සේලාගේ තිලකසිරි බණ්ඩාර රත්නායක

87, ගොඩවෙල, ,

Full Name of Member Ratnayake Mudiyanselage Tilakasiri Bandara Ratnayake Editing the Profile Name with initials Ratnayake, R.M.T.B. Membership No A0583 Registered Year 2002 Membership Category ...

Telephone037- 2222700 (Office) 037-2222057 (Office)077-730 8291 (Res)
Fax037-2227665 (Office)
E-mail
රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රුවනි සුරන්ශිකා රත්නායක

825, 06 වන පටුමග, ජයමල්පුර, ,

Full Name of Member Rathnayake Mudiyanselage Ruvini Suranshika Rathnayake Editing the Profile Name with initials Rathnayake, R M R S Membership No A0979 Registered Year 2010 Membership Cate ...

Telephone035 - 2259391 0774 495255
E-mail
සාලින්ද රංග රතුගම

77/19, දෙවටගහවත්ත, කැස්බෑව, හල්පිට, ,

Full Name of Member Salinda Ranga Rathugama Editing the Profile Name with initials Rathugama, S R Membership No A0980 Registered Year 2010 Membership Category Associate ARB N ...

Telephone011 2705005 071 4204320
E-mail
ජෝශප් නීල් චමින්ද රත්නසේකර

47, ඇෙලක්සැන්ඩ්‍රා වතු, මිනුවන්ගොඩ පාර,, ,

Full Name of Member Joseph Neil Chaminda Ratnasekera Editing the Profile Name with initials Ratnasekera Chaminda Membership No A1057 Registered Year 2011 Membership Category Associate ...

Telephone011 458 0104 011 2236025
E-mail
සරච්චන්ද්‍ර රණවීර

217, කනත්ත පාර, පැලන්වත්ත, ,

Full Name of Member Sarachchandra Ranaweera Editing the Profile Name with initials Ranaweera, Sarachchandra Membership No A0418 Registered Year 1998 Membership Category Associate ...

Telephone0096892491040 (Office) 0096824696482 0096892491040
E-mail
උපේන්ද්‍ර රන්දෙනිය

33/1 ජී, වෝල්ටර් ගුණසේකර මාවත, නාවල, ,

Full Name of Member Upendra Randeniya Editing the Profile Name with initials Randeniya, Upendra Membership No F0145 Registered Year 1993 Membership Category Fellow ARB Number C ...

Telephone011-280 6498 (Office) 011-280 6498 (Res)
Fax011-536 5161 (Office) 011-536 5161 (Res)
E-mail
වෙත්තසිංහ ආරච්චිලාගේ දොන් උදය රන්ජන්

03, විජේසිංහ මාවත, ,

Full Name of Member Wettesinghe Arachchige Don Udaya Ranjan Editing the Profile Name with initials Ranjan, W A D U Membership No Registered Year 2009 Membership Category Associate ...

Telephone011 5 63 63 63 (Office) 0777 75 25 25
E-mail
රත්නේ මලාලා බණ්ඩාරලාගේ සිතුමිණි චින්තක කුමාර

රන්තමලල, 240/4, ගේට්ටුවන පාර, ,

Full Name of Member Rathne Malala Bandaralage Sithumini Chinthaka Kumara Rathnamalala Editing the Profile Name with initials Rathnamalala, R.M.B.S.C.K. Membership No A0703 Registered Year 2005 ...

රත්නවේලුපිල්ලේ මයුරනාදන්

අබු අලවුරොබා වීදිය, ,

Full Name of Member Ratnavelupillai Mayooranathan Editing the Profile Name with initials Ratnavelupillai, M Membership No A0144 Registered Year 1987 Membership Category Associate ARB ...

Telephone00971 507167513
E-mail
ශෂිකලා කුමාරි රණසිංහ

410/79, බෞද්ධාලේක මාවත, ,

Full Name of Member Shashikala Kumari Ranasinghe Editing the Profile Name with initials Ranasinghe, S.K. Membership No A0416 Registered Year 1998 Membership Category Associate AR ...

Telephone011-269 8235 (Office/Res)
Fax011-269 9703 (Office/Res)
E-mail
සුරංජන් ඉග්නේෂස් රණසිංහ

96/17, කොළඹ පාර, ,

Full Name of Member Suranjan Ignatius Ranasinghe Editing the Profile Name with initials Ranasinghe, Suranjan I. Membership No A0278 Registered Year 1994 Membership Category Associate ...

Telephone031-223 7547 (office) 031-487 2404 (Office) 031-531 0307 (Res)
Fax031-223 7547 (Office)
E-mail
රණතුංග ආරච්චිගේ තුෂාරි සංජීවනී රණතුංග

21, 1 වන පටුමග, ‍ටෙම්පලර්ස් පාර හරහා, ,

Full Name of Member Ranathunga Arachchige Thushari Sajeewanee Ranathunga Editing the Profile Name with initials Ranatunga, R.A.T.S. Membership No A0556 Registered Year 2001 Membership Category ...

Telephone081-223 4698(Office) 081-222 8111(Office)
Fax081-222 8111(Office)
රන්තුන් මුදියාන්සේලාගේ ප්‍රියංකා රණතුංග

59, රොක්හිල්, ,

Full Name of Member Ranthun Mudiyansele Priyanka Ranatunga Editing the Profile Name with initials Ranatunga, R M P Membership No A0978 Registered Year 2010 Membership Category Associate ...

Telephone035 2221315 , 071 4418844
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 35106 listings, 1279 categories and 92 owners in our website