ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්RSS

එන් ඒ ඉදිකිරිම්/ ගුණාත්මක සාදන්නෝ

, 500

Na Construction / Quality Constructors For Free Inspection & Reasonable Price TEL +94774172177 Location(s) : NA CONSRTUCTION - LABOUR / MASONS FOR MAJOR PROJEC   Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land. Na Construction / Qual ...

Telephone+94 77 417 2177
E-mail
ඔපැතිස්ස රංජිත් එඩ්ගාර් අභයසේකර

5/2, ඇස්තලොට් වීදිය, , , 2031

Full Name of Member   Opatissa Ranjith Edgar Abayasekera       Editing the Profile   Name with initials   Abayasekera, O.R.E.           Membership No   ...

Telephone011- 398 6504
ජයවීර මුදියන්සේලාගේ සමන්ත ධනන්ජය බණ්ඩාර

බණ්ඩාරවෙල, , 200

  Full Name of Member   Jayaweera Mudiyanselage Samantha Dananjaya Bandara       Editing the Profile   Name with initials   Bandara, J M S D     &nbsp ...

Telephone+94 11 280 6243 (Office)
E-mail
නදිරා දිලන්ති යාපා

18, බොරැල්ල, රාජගිරිය පාර, ,

Full Name of Member   Nadira Dilanthi Yapa       Editing the Profile   Name with initials   Yapa, N.D.           Membership No   A0595   &nb ...

Telephone+94 11 257 5007-9 (Office)
E-mail
නවරත්න මුදියන්සේලාගේ චන්දිම දයාල් බණ්ඩාර

88/6, සෝමාදේවි පෙදෙස, , , 500

Full Name of Member   Nawarathna Mudiyanselage Chandima Dayal Bandara       Editing the Profile   Name with initials   Bandara, N M C D           Mem ...

Telephone+94 11 251 2256
E-mail
නානායක්කාර නිහාල් නන්දන බෝධිනායක

මහරගම, , 200

Full Name of Member   Nanayakkara Nihal Nandana Bodhinayake       Editing the Profile   Name with initials   Bodhinayake, N.N. Nihal            Membershi ...

Telephone+94 11 250 2697 (Office)
Fax+94 11 250 2697 (Office)
E-mail
නිත්‍යානන්ද විජිතකුමාර විජේසේකර බස්නායක

ගණේමුල්ල, , 200

Full Name of Member   Nithyananda Vijithakumara Wijesekera Basnayake       Editing the Profile   Name with initials   Basnayake, N.V.W.           Membership N ...

Telephone+94 11 224 1464 (Office)
E-mail
නිර්මලා අබේසිංහ

, 300

Full Name of Member   Nirmala Abeysinghe       Editing the Profile   Name with initials   Abeysinghe, Nirmala           Membership No   A0195 &nbs ...

පද්මසිරි බෝගහවත්ත

යක්කල, , 200

Full Name of Member   Pathmasiri Bogahawatte       Editing the Profile   Name with initials   Bogahawatte, P.           Membership No   A0546 &nbs ...

Telephone+94 11 722 0298 (Office)
E-mail
පලන්ගම විදානාරච්චිලාගේ උපුල චන්ද්‍රකුමාර

6ඒ, ටෙරන්ස් ඇවනියු, , , 300

Full Name of Member   Palangama Vidanearachchilage Upula Chandrakumara       Editing the Profile   Name with initials   Chandrakumara, Upula           Members ...

Telephone+94 11 271 7833 (Office)
E-mail
පහළගේ දොන් අසන්ත ඇරෝෂන

ගෝනපොළ, , 200

Full Name of Member   Pahalage Don Asantha Aeroshana       Editing the Profile   Name with initials   Aeroshana, P D A           Membership No   A 0822 ...

Telephone+94 11 291 0787 (Office)
E-mail
පුන්‍යා බාලගේ

රත්නපුරය, , 600

  Full Name of Member   Punya Balage       Editing the Profile   Name with initials   Balage, Punya             Membership No   ...

මරීනා ඇන්තෝනියට් ගීතා අබේසේකර

5/2, ඇස්තොලට් වීදිය, , , 2031

Full Name of Member   Marina Antoinette Geetha Abayasekara       Editing the Profile   Name with initials   Abayasekara, M.A.G.           Membership No &nbsp ...

Telephone(39) 86504 (Res)
මලිදූව විතානගේ රසාංගිකා චාන්දනි

බත්තරමුල්ල, , 300

Full Name of Member   Maliduwa Vithanage Rasangika Chandani       Editing the Profile   Name with initials   Chandani, M V R           Membership No &nbs ...

Telephone+94 11 288 3120
E-mail
මින්දිකා නෙතලි චන්ද්‍රෙස්කර

කැළණිය, , 300

Full Name of Member   Mindika Nethalie Chandrasekera       Editing the Profile   Name with initials   Chandrasekera, M N           Membership No   ...

Telephone+94 11 291 5616
E-mail
මුදලිගේ අජිත් තිලකානන්ද බුද්ධදාස

පිළියන්දල, , 200

Full Name of Member   Mudalige Ajith Tilakananda Buddhadasa       Editing the Profile   Name with initials   Buddhadasa, M.A.T.           Membership No &nbsp ...

Telephone+94 11 270 1504 (Res)
E-mail
මුහම්මද් නසීර් බාවා

10ඒ, සුමිත්‍රාරාම මාවත, , , 1300

  Full Name of Member   Muhammad Nazeer Bawa       Editing the Profile   Name with initials   Bawa, M.N.           Membership No   A0 ...

Telephone+94 11 534 8776 (Office)
E-mail
මොහොමඩ් ජවාඩ් මොහොමඩ් සන්හාර්

ගල්කිස්ස, , 700

Full Name of Member   Mohamed Jaward Mohamed Zanhar       Editing the Profile   Name with initials   Zanhar, M.J.M.           Membership No   A0135 ...

Telephone+94 11 273 9586 (Office)
Fax+94 71 576 4371 (Office)
E-mail
රංජලි දිනුෂිකා අබේසිංහ

පොල්ගස්ඕවිට, ආසිරි උයන පාර, , , 200

Full Name of Member   Rangaji Dinushika Abeyasinghe       Editing the Profile   Name with initials   Abeyasinghe, R D           Membership No   A0925 ...

Telephone+94 11 285 6942
E-mail
රෂිකා හිරෝෂිනි අබේවර්ධන

පේරාදෙණිය පාර, , , 300

Full Name of Member   Rashika Hiroshine Abeyawardana       Editing the Profile   Name with initials   Abeyawardana, R H           Membership No   A ...

Telephone+94 81 222 4029
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 35106 listings, 1279 categories and 92 owners in our website