ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්RSS

පතිරන්නැහැලාගේ අනුරාධ සීවලී බණ්ඩාර පතිරණ

16/14, මිහිඳු මාවත, ,

Full Name of Member Pathirannehelage Anuradha Seevali Bandara Pathirana Editing the Profile Name with initials Pathirana, Anuradha Seewali Membership No A0737 Registered Year 2006 Membership Ca ...

Telephone037-228 1530 (Office) 037-2281608 (Office) 077 9369932 (Office)
E-mail
දෝන සංජීව හිරන්ති පතිරණ මහතා

නව නගර, ,

Full Name of Member Dona Sanjeewa Hiranthi Pathirana Editing the Profile Name with initials Pathirana, D.S.H. Membership No A0618 Registered Year 2003 Membership Category Associate ...

Telephone011-265 0301 011-7123 7133 (Office) 032-2247548 (Res)
Fax011-2650622 (Office)
E-mail
කලවිල පතිරණගේ දුමින්ද මන්නාරම රන්ජන් පතිරණ මහතා

778/1, ගැමුණු මාවත, ,

Full Name of Member Kalavila Pathiranage Duminda Manar Ranjan Pathirana Editing the Profile Name with initials Pathirana, K P D M R Membership No A0798 Registered Year 2007 Membership Category ...

Telephone045-222 2086 (Office) 011-2748698 060-246 1536 (O/Office)
Fax045-222 2086 (Office)
E-mail
දුෂාන්ති ශිරෝමි පීරිස්

165/1 ඒ, පොල්හේන්ගොඩ පාර, ,

Full Name of Member Dushanthi Shiromi Peiris Editing the Profile Name with initials Peiris, D S Membership No A0738 Registered Year 2006 Membership Category Associate ARB Number ...

Telephone011-575 8228 (Office) 011-281 0351 (Res)
Fax011-440 4439 (Office)
E-mail
පණ්ඩිතරත්න අප්පුහාමිලාගේ කුෂාන් ලලන්ත පණ්ඩිතරත්න

1006/12, ගොනාවත්ත, තලංගම උතුර, ,

Full Name of Member Panditharathna Appuhamillage Kushan Lalantha Panditharathna Editing the Profile Name with initials Panditharathna P A K L Membership No A1049 Registered Year 2011 Member ...

Telephone011 256 0022 , 071 4858082
E-mail
පනාවල විධානලාගේ ජගත් පනාවල

34/1, හැලගම්පිටිය වතු, ,

Full Name of Member Panawala Vidanelage Jagath Panawala Editing the Profile Name with initials Panawala, P V Jagath Membership No A 0797 Registered Year 2007 Membership Category Associate ...

Telephone+44 207 466 1147 (Office) 033-228 8754 (O. Office)
Fax+44207466 1050
E-mail
බන්ධුනීල් රවීන්ද්‍ර කුමාර පරණමාන්න

4 / බී, මැදකෙටිය පාර, ,

Full Name of Member Banduniel Ravindra Kumara Paranamana Name with initials Paranamana, B R K Membership No A1122 Registered Year 2012 Membership Category Associate AR ...

Telephone011 2614212 , 077 395 2977
E-mail
රසිකා ප්‍රියදර්ශනී පල්ලි ආරච්චිගේ

23/2/12, ලයනල් ජයසිංහ මාවත, ,

Full Name of Member Rasika Priyadarshani Palle Arachchige Editing the Profile Name with initials Palle Arachchige, R P Membership No A0970 Registered Year 2010 Membership Category Associa ...

Telephone011 280 6243 , 071 8 344 666
E-mail
උත්පලා ඉරංගි පලිහවඩස

90/6, පහළ කරගහමුණ, ,

Full Name of Member Uthpala Irangi Paliawadana Editing the Profile Name with initials Palihawadana, U I Membership No A1048 Registered Year 2011 Membership Category Associate ...

Telephone011 292 4479 , 071 6898726
E-mail
භාග්‍යා ප්‍රසාදිනී පානදුර

459, කළපුවාන, ,

Full Name of Member Bhagya Prasadini Panadura Editing the Profile Name with initials Panadura, B P Membership No A0905 Registered Year 2009 Membership Category Associate ARB ...

Telephone0773059113 0112792708 0773059113
E-mail
ඉමාෂි දනුෂංග ඕපාත

11/16, 1 වන පටුමග, ශ්‍රී බෝධිරාජ මාවත, දිවුලපිටිය, ,

Full Name of Member Imashi Dhanushanga Opatha Editing the Profile Name with initials Opatha, I D Membership No A0969 Registered Year 2010 Membership Category Associate ARB Nu ...

Telephone2815616 , 0777423324
E-mail
දිල්ෂාන් රමීස් ඔසේන්

597/29, 1 වන පටුමග, ගබඩවත්ත, පිටිපන උතුර, ,

Full Name of Member Dilshan Remez Ossen Editing the Profile Name with initials Ossen, Dilshan R. Membership No A0503 Registered Year 2000 Membership Category Associate ARB Number ...

Telephone+6075537364 (Office) +60197473673
E-mail
පැලවත්තගේ ජගත් නිශාන්ත

60/13, බෝධියන්ගෙන මාවත, බෝවල, ,

Full Name of Member Pelawattage Jagath Nishantha Editing the Profile Name with initials Nishantha Pelawattage Jagath Nishantha Membership No A0903 Registered Year 2009 Membership Category ...

Telephone081 2217237 (Res.), 0777308292
E-mail
නදී හර්ෂිතා නිශ්ශංක

19, කුණ්ඩසාලේ, ,

Full Name of Member Nadee Harshitha Nissanka Editing the Profile Name with initials Nissanka, N.H. Membership No A0695 Registered Year 2005 Membership Category Associate ARB Numb ...

Telephone077-386 4295
E-mail
මුහම්මද් ෂාම් ෂහබ්ඩීන් නිසමුදීන්

67/1, පල්ලිය පාර, ,

www.msnarchitects.com

Full Name of Member Muhammad Shaam Shahabdeen Nizamuddin Editing the Profile Name with initials Nizammuddein, M.S.S. Membership No A0658 Registered Year 2004 Membership Category Associate ...

Telephone011-553 6661-4(Office) 011-250 1506 (Res)
Fax011-553 6662
E-mail
නිෂාන් ධම්මික නවරත්න

13/3 ඒ, උස්වත්ත මාවත, ඇතුල් කෝට්ටේ, ,

Full Name of Member Nishan Dhammika Nawaratne Editing the Profile Name with initials Nawaratne, N.D. Membership No A0501 Registered Year 2000 Membership Category Associate ARB Nu ...

Telephone011-286 7750 (Office/Res) 035-222 3326 (Res) 077-305 9266
E-mail
මොහාන් ජයලත්

165ඒ, පාක් රෝඩ්, ,

Full Name of Member Mohan Jayalath Neligama Editing the Profile Name with initials Neligama, Mohan J. Membership No A0693 Registered Year 2005 Membership Category Associate ARB N ...

Telephone011-2 055 083 (Office) , 077-324 2701
Fax011-2 055 083 (Office)
E-mail
චින්තක කාංචන නිකපිටිය

5 / ඒ / 45, ජයවර්ධනගම, ,

Full Name of Member Chinthaka Kanchana Nikapitiya Editing the Profile Name with initials Nikapitiya, C.K. Membership No A0694 Registered Year 2005 Membership Category Associate A ...

නිකපිටිය ආරච්චිලාගේ අකිල ලෙලුම් නිකපිටිය

කෙහෙල්වත්ත පාර, ,

Full Name of Member Nikapitiya Arachchillage Akila Lelum Nikapitiya Name with initials Nikapitiya, N A A L Membership No A1121 Registered Year 2012 Membership Category Associate ...

Telephone035 3352496 , 077 2317699
E-mail
දයප්‍රිය බණ්ඩාර නවරත්න

302/1, කඩුවෙල පාර, ,

Full Name of Member Dayapriya Bandara Navaratne Editing the Profile Name with initials Navaratne, D.B. Membership No F0094 Registered Year 1992 Membership Category Fellow ARB Number ...

Telephone011-269 8089 (Office) 011-269 5496-8(Office) 011-563 0858 (Res)

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 35106 listings, 1279 categories and 92 owners in our website