ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්RSS

කරුනගේ එම්මානුවෙල් හයසින්ත් ආනන්ද රණසිංහ

108/1, මිනුවන්ගොඩ පාර, කනුවන, ,

Full Name of Member Kuranage Emmanuel Hyasinth Ananda Ranasinghe Editing the Profile Name with initials Ranasinghe, K.E.H.A. Membership No A0168 Registered Year 1988 Membership Category Assoc ...

Telephone011-243 3485 (Office) 011-223 1535 (Res)
Fax011-243 5270 (Office)
ලසිත් ප්‍රසංග රණසිංහ

අංක 25, පාම් ග්‍රෝව් වතු, පට්ටලගෙදර, ,

Full Name of Member Lasith Prasanga Ranasinghe Editing the Profile Name with initials Ranasinghe, Lasith Membership No A0702 Registered Year 2005 Membership Category Associate AR ...

Telephone033-228 9424 (Office/Res)
E-mail
රණසිංහ මුදියන්සේලාගේ තිලානි අනුරාධ

93/5, ජම්බුගස්මුල්ල පාර, ,

Full Name of Member Ranasinghe Mudiyanselage Thilani Anuradha Name with initials Ranasinghe, R M T A Membership No A1128 Registered Year 2012 Membership Category Associate ...

Telephone037 2281328 , 077 8205308
E-mail
රණසිංහගේ රුචිරා ප්‍රෙබ්ධිනී

සිරිකුමුදු, 243 / බී, විජේනායක මාවත, ,

Full Name of Member Ranasinghege Ruchira Prabodani Name with initials Ranasinghe, R R P Membership No A1129 Registered Year 2012 Membership Category Associate ARB Numb ...

Telephone036 2259490 071 4120033
E-mail
රණසිංහ ආරච්චිගේ අතුල තිලක් රණසිංහ මහතා

32 බී, සුමේධ මාවත, වල්පොල, ,

Full Name of Member Ranasinghe Arachchige Athula Thilak Ranasinghe Editing the Profile Name with initials Ranasinghe, A.T. Membership No F0107 Registered Year 1990 Membership Category Fellow ...

Telephone(00968) 695452(Office) (00968) 695012(Office) (00968) 695410(Office)
Fax(00968) 695532(Office)
E-mail
හේමපාලගේ අජිත් ප්‍රියන්ත රණසිංහ

65/7, වැලිඅමුණ පාර, හැඳල, ,

Full Name of Member Hemapalage Ajith Priyantha Ranasinghe Editing the Profile Name with initials Ranasinghe, Ajith Membership No A0417 Registered Year 1998 Membership Category Associate ...

Telephone011-471 7818 (Office) 011-481 9684 (Res)
Fax011-481 9684 (Office)
E-mail
සින්තියා කමනි රණසිංහ

32 බී, සුමේධ මාවත, ,

Full Name of Member Cynthia Kamani Ranasinghe Editing the Profile Name with initials Ranasinghe, C.K. Membership No F0106 Registered Year 1991 Membership Category Fellow ARB Number ...

Telephone(00968) 695452(Office) (00968) 695012(Office) (00968) 695410(Office)
FaxFax: (00968) 695532(Fax)
E-mail
ධනිකා ශිවංකර රණසිංහ

156/8, දොලලන්ද උද්‍යානයය, ,

Full Name of Member Dhanika Shivankara Ranansinghe Editing the Profile Name with initials Ranasinghe, Dhanika S. Membership No A0741 Registered Year 2006 Membership Category Associate ...

Telephone968 24696482 (Office) 968 95703047
E-mail
අධිකාරි විතාරමලගේ ලක්මිණි හර්ෂනී රණසිංහ

852/53, සුසිත්පුර, ,

Full Name of Member Adikari Witharamalage Lakmini Harshani Ranasinghe Editing the Profile Name with initials Ranasinghe, A W L H Membership No A 0819 Registered Year 2007 Membership Category ...

Telephone011-2560236 (Res.)
E-mail
සමන්තා කෞෂලි රාමදාස

820/3, ගැමුණු මාවත, අතුරුගිරිය පාර, ,

Full Name of Member Samantha Kaushali Ramadasa Editing the Profile Name with initials Ramadasa, S.K. Membership No A0623 Registered Year 2003 Membership Category Associate ARB Nu ...

Telephone011-243 3485 (Office) 011-492 0765 (Res)
Fax011-243 3485 (Office)
රඹුක්කන ආරච්චිලාගේ දමිතා නයනි රඹුක්කනආරච්චි

10/98, කනත්ත පාර, මාවිත්තර, ,

Full Name of Member Rambukana Arachchige Damitha Nayanie Rambukanaarachchi Editing the Profile Name with initials Rambukanaarachchi, R A D N Membership No A1056 Registered Year 2011 Members ...

Telephone4579764
E-mail
චලන නුවන් රඹුක්වැල්ල

අංක 05, කළුගල පාර, ,

Full Name of Member Chalana Nuwan Rambukwella Name with initials Rambukwella, C N Membership No A1127 Registered Year 2012 Membership Category Associate ARB Number ...

Telephone011 2451309 071 5148949
E-mail
චමින්ද ජනිත බණ්ඩාර රඹුක්වැල්ල

රොක්වුඩ්’, ගන්නොරුව, ,

Full Name of Member Chaminda Janitha Bandara Rambukwelle Editing the Profile Name with initials Rambukwelle, C J B Membership No A 0852 Registered Year 2008 Membership Category Associate ...

Telephone081 2 388 924 (Res.)
E-mail
ලලිත් චානක සිල්වා රණසිංහ

18, පිණිදිය පටුමග, දම්පේ, ,

Full Name of Member Lalith Chanaka Silva Ranasinghe Editing the Profile Name with initials Ranasinghe L.C.S. Membership No A0661 Registered Year 2004 Membership Category Associate ...

Telephone011-2616199 (Office) 0777699894 (Office) 011-2616199 (Res.)
Fax011-2616199
ටියුස්නම්බි ඔලිවියා ටිට්ලි රාජපක්ෂ

ඉලුක්පිටිය, ,

Full Name of Member Tusewnambi Olivia Titley Rajapakse Editing the Profile Name with initials Rajapakse, T.O.T. Membership No A0415 Registered Year 1998 Membership Category Associate ...

Telephone091-226 0860 (Res) 091-490 4281 (Res)
E-mail
කඹුරුපිටිය විහාරගෙදර සමන්ත

49, ගොරකදෙනිය, ,

Full Name of Member Kamburupitiya Viharagedara Samantha Editing the Profile Name with initials Rajaratne, K V S Membership No A 0851 Registered Year 2008 Membership Category Associate ...

Telephone060 2 849 096 (Res.) 071 4 880 975
E-mail
කන්දාවුද ආරච්චිලාගේ රාජිත රෝෂිනී

15/1, මහසෙන් මාවත, නාවල පාර, ,

Full Name of Member Kandauda Arachchige Rajitha Roshinie Editing the Profile Name with initials Rajitha, Roshini Membership No A0627 Registered Year 2003 Membership Category Associate ...

Telephone011-258 2179 (Office) 011-258 8844 (Office) 060-218 8637 (Res)
Fax011-250 8052 (Office)
E-mail
රාජගුරු මුදියාන්සේලාගේ මනෝජා කුමාරි රාජගුරු

එක්ස්.බී.අයි. / 1/4, එඩ්මන්ටන් නිවාස යෝජනා ක්‍රමය, ,

Full Name of Member Rajaguru Mudiyanselage Manoja Kumari Rajaguru Editing the Profile Name with initials Rajaguru, R M M K Membership No A1055 Registered Year 2011 Membership Category Ass ...

Telephone071 510 4661
E-mail
රාජකරුණා අතපත්තු දසනායක මුදියන්සේලාගේ ශම්මි රාජකරුණා

143/18, කුරුණෑගල පාර, ,

Full Name of Member Rajakaruna Atapattu Dasanayake Mudiyanselage Shammi Rajakaruna Editing the Profile Name with initials Rajakaruna, R A D M S Membership No A0977 Registered Year 2010 Memb ...

Telephone037 2 282082 071 2 108203
E-mail
එනීශා රංගජීවනී රාජපක්ෂ මහතා

42/11, සංඝරාජ මාවත, ,

Full Name of Member Eniesha Rangajeewani Rajapaksa Editing the Profile Name with initials Rajapaksa, Eniesha R. Membership No A0622 Registered Year 2003 Membership Category Associate ...

Telephone081-22 0 4277(Office) 081-222 3577 (Res)
Fax081-22 0 4277(Office)
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 35035 listings, 1279 categories and 92 owners in our website