ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්RSS

රාජපක්ෂ රත්නායක මුදියන්සේලාගේ චමිල බඹරදෙණිය

පිළියන්දල, , 200

  Full Name of Member   Rajapaksha Ratnayake Mudiyanselage Chamila Bambaradeniya       Editing the Profile   Name with initials   Bambaradeniya, R R M C     & ...

Telephone+94 11 270 8267 (Res.)
Fax+94 11 270 9070 (Office)
E-mail
ලලින් ගයන්ත කොලියර්

6, 2 වන පටුමග, , , 700

Full Name of Member   Lalyn Gayantha Collure       Editing the Profile   Name with initials   Collure, Lalyn           Membership No   A0451 &nbsp ...

ලලින්ද බාලසූරිය

12ඒ, පළවන චැපල් පටුමග, , , 600

  Full Name of Member   Lalinda Balasuriya       Editing the Profile   Name with initials   Balasuriya, Prof. Lal           Membership No & ...

Telephone+94 11 265 0216 (Office)
Fax+94 11 258 2114 (Res)
ලසිකා නිර්මාලි හේවා බටගොඩ

කඩුවෙල, , 200

Full Name of Member   Lasika Nirmalee Hewa Batagoda       Editing the Profile   Name with initials   Batagoda, L N H           Membership No   A087 ...

Telephone+94 11 269 8089 (Office)
Fax+94 11 269 6922 (Office)
E-mail
ලියනමොහොට්ටිගේ ඇන්තනි ෆැබියන් කබ්‍රාල්

කැළණිය, , 300

Full Name of Member   Liyanamohottige Anthony Fabian Cabraal        Editing the Profile   Name with initials   Cabraal, L.A.F.           Membership No & ...

Telephone+94 11 291 3634 (Office)
ලෝරන්ස් රිහාන් අයම්පෙරුම

54, අබ්දුල් කැෆර් මාවත, , , 300

Full Name of Member   Lawrence Rihan Ayamperuma       Editing the Profile   Name with initials   Ayamperuma, L.R.             Membership No   A071 ...

Telephone+94 11 534 7702 (Office)
E-mail
ශබිකා ෂෙස්මින් බාචා

අතුරුගිරිය, , 200

Full Name of Member   Shabika Shezmin Batcha       Editing the Profile   Name with initials   Batcha, S S           Membership No   A 0767   ...

Telephone+94 11 286 4009 (Office)
Fax+94 11 286 4540 (Office)
E-mail
ශලිනි බර්නාඩ් අජන්ති කුරේ

6/3, දාබරේ පටුමග, , , 500

Full Name of Member   Shaleeni Bernadette Ajanthi Coorey       Editing the Profile   Name with initials   Coorey, S B A           Membership No   A ...

Telephone+94 11 250 1790
E-mail
සඳකැලුම් ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම

, 10100

Location(s) : Island wide Property Type: . Sadakelum Building Construction Any kind of Building Construction which is Mason work, Carpentering work, Tile work, Pipe Work, Wiring Work, Painting Work we complicatedly do anything.10 years experience &nbs ...

Telephone+94 77 495 0290
E-mail
අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ ජයන්ත අධිකාරී

මහරගම, පතිරගොඩ පාර, , , , 200

Full Name of Member   Adikari Mudiyanselage Jayantha Adikari       Editing the Profile   Name with initials   Adikari, A.M.J.           Membership No   ...

Telephone011 5 362 587 (Office)
E-mail
අධිකාරී ආරච්චිගේ උදේනි මහේන්ද්‍ර ශ්‍රී අධිකාරී

වැලිවේරිය, , , , 200

Full Name of Member   Adhikari Arachchige Udeni Mahendra Shri Adikari       Editing the Profile   Name with initials   Adikari , A.A.U.M.S.           Membership No   A0518   & ...

Telephone00 968 245 12408 (Of
E-mail
අධිකාරී ආරච්චිගේ දිලුම් මාලිකාගේ අධිකාරී

4/3, සමන්පුර පාර, , , , 200

Full Name of Member   Adhikari Arachchige Dilum Malika Adhikari       Editing the Profile   Name with initials   Adhikari, A A D M           Membership No &n ...

Telephone011 2 883 308 (Office)
Fax011 2 875 910 (Office)
E-mail
අබේවික්‍රම කංකානම් පතිරණගේ ශානක අබේවික්‍රම

නාරම්මල, , , , 200

Full Name of Member   Abeywickrama Kankanam Pathiranage Shanaka Abeywickrama       Editing the Profile   Name with initials   Abeywickrama, A K P S         &nbs ...

Telephone037 - 224 9323
E-mail
අරුණ ඉඳුනිල් බාලසූරිය

උඩුගම්පොල, , , 200

  Full Name of Member   Aruna Indunil Balasuriya       Editing the Profile   Name with initials   Balasuriya, A.I             Membershi ...

Telephone011-267 3591 (Office)
Fax011-267 3591 (Office)
E-mail
කොළඹගේ දොන් සුරිඳු බස්නායක

20, සී වීව් ඇවනියු, , , 300

Fax+94 11 440 6399
E-mail
චිරන්ජි ඉන්දිකා අබේවික්‍රම

රජපිහිල්ල මාවත, , , 200

Telephone+94 77 341 3904
E-mail
ධම්මිකා ප්‍රියන්ත චන්ද්‍රසේකර

33 1ඒ, හෝකන්දර පාර, , , 300

Full Name of Member   Dhammika Priyantha Chandrasekera       Editing the Profile   Name with initials   Chandrasekara, D.P.           Membership No   A ...

Telephone+94 11 265 0216 (Office)
රෝයල් පේවර්ස් ප‍්‍රයිවට් ලිමිටඩ්

කොළඹ, , 10100

Location(s) : Colombo Srilanka Property Type: Convert your compound to an attractive and solid place Convert your compound to an attractive and solid place For Your Paving Needs ??Royal Pavers Private Ltd Pedesta Uni and other Design for your wishHigh ...

Telephone+94 71 494 8199
E-mail
හල්ක් විදානලාගේ ප්‍රීතිසේන චන්ද්‍රසිරි

පොල්ගහවෙල,

Full Name of Member   Halke Widanelage Preethisena Chandrasiri       Editing the Profile   Name with initials   Chandrasiri, H.W.P.           Membership No & ...

Telephone+94 11 266 8839 (Office)
E-mail
කේ. එල්. ගුණතිලක

38, අමරසේකර මාවත, , , , 00500

Qualifications: Dip. Arch. Assn(Lond); M S (Harvard); Ph D (Cmb); F I A (SL); Felloe, Ins. Town Planners Scientific disciplines: Architecture, Planning, Social Sciences

Telephone(011) 2588156
Fax(011) 2581074
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 35106 listings, 1279 categories and 92 owners in our website