උත්සව ශාලාRSS

Show map
ගාර්ඩේනියා උත්සව ශාලාව

492/1/1, මීගමුව පාර, හැඳල හංදිය, ,

Telephone+94 11 293 1268
E-mail
රමාඩා කොළඔ

තැ.පෙ. 1202, 30, ශ්‍රී මෝහෝමඩි මාකන් මාකර් මාවත, ,

Telephone+94 11 242 2001
E-mail
ශ්‍රීපාලී බැන්කට් හෝල්ස්

නව ගාලු පාර, ,

Telephone+94 11 264 6839
E-mail
සකේත මැදුර

22, ගජබා, පාර, ,

Telephone+94 33 222 2846 / +94 33 562 8300
E-mail
අමන්දා බෙනිකිය්‍යු  ශාලාව

131, අවරිවත්ත පාර, ,

Telephone+94 11 293 0542 / +94 11 294 7707
E-mail
ලක්නරා වෙඩින් රිසෙප්ෂන් ඇන්ඩි කොන්ෆරන්ස් සෙන්ටර්

කිරිල්ලවල හන්දිය, ,

Telephone+94 33 226 4800
E-mail
සොලිස් හෝටලය

536, කෝටිටෙි පාර, ,

Telephone+94 11 288 6535
E-mail

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website