උත්සව ශාලාRSS

දමිපේ විලේජ්

222, දමිපේ , මඩපාත, ,

Set amidst lush green garden and constantly refreshed by the cool breeze of the bolgoda lake, Dampe Village provides a dream setting to host your function. Air conditioned banquet hall with a picturesque view of the swimming pool and the bolgoda lake c ...

Telephone+94 11 270 7516 / +94 11 270 7517 / +94 11 270 7031
E-mail
චිමෙස් උත්සව ශාලාව

268, ප්‍රධාන පාර, ,

www.chimesreceptions.com

Chimes reception hall located in the outskirts of City of Colombo with attractive garden and lovely reception hall to suit your budget with different menus. Prepared by renowned master chefs we give you a customized buffet packages to make your wedding a ...

Telephone+94 11 455 5355
E-mail
පරිසර හිතකාමී කුරුළු උද්‍යානය

166, බුත්ගමුව පාර, ,

www.glpbirdpark.com

Our facilities Reception Hall - For Wedding Photography / Birthday Parties / Workshops & for any other occasions (Open up to 9.00 am to 5.30 pm / Except Tuesdays) Bird Park BLONDES – Hair & Beauty Salon & Modeling Class Gym (Open up to 5.00 am to ...

E-mail
වෝටර්ස් එජ්

316, ඇතුල් කෝට්ටේ පාර, ,

A wedding reception at the award winning property “Waters Edge” will truly be a memorable one as we put together a unique experience. Be it an indoor banquet or an outdoor wedding ‘Waters Edge’ has housed many a grand event over the years and assures yo ...

Telephone+94 11 286 3863 / +94 11 288 7050
E-mail
දෙපානම වොටර් විලා

196/26, ඉසුරු උයන, දෙපානම, ,

www.depanamawatervilla.com

“Situated in the heart of Pannipitiya, surrounded by nature that pleases the eye, ‘Depanama Water Villa’ invites you to relax and enjoy to your hearts contentment. The villa’s beauty is preluded by the exotic garden that will make any wedding a unique exp ...

Telephone+94 11 283 9446
E-mail
පෙගසස් රීෆ් බීච් හොටෙල්

තැ.පෙ. 2, හැඳල, ,

Telephone+94 11 293 0205-9
Fax+94 11 481 6053
E-mail
ග්‍රීන් පැලස් හොටෙල්

30, ඩබ්ලිව් ඒ සිල්වා මාවත, ,

www.greenpalaceinn.com

Telephone+94 11 259 0135
E-mail
ග්‍රෑන්ඩ් ඔරියන්ටල් හොටෙල්

02, යෝර්ක් වීදිය, ,

www.grandoriental.com/index.php

Telephone+94 11 232 0320 / +94 11 522 1100
E-mail
නිකාඩෝ රිසෙප්ෂන් හෝල්ස් ඇනඩ් කේටරිං සර්විස්

නුවර පාර, ,

www.nikadoreception.com

Telephone+94 11 292 7694
E-mail
ලක්නාරා උත්සව ශාලාව

137/7, ඉඹුල්ගොඩ වතු, ,

Telephone+94 33 226 4800
E-mail
ලේක් සෙරනිටි බුටික් හොටෙල්

ගෝනපිටිය, කුරුවිට, ,

www.lakeserenity.lk

Telephone+94 45 492 8666
Fax+94 45 226 2210
E-mail
කැන්ටලූප් විලාස්

මාතර පාර, පළුටුගහ හන්දිය, තල්පේ, ,

www.cantaloupevillas.com/index.html

Telephone+94 91 720 0500
E-mail
බෘෘක් බුටික් හෝටලය දඹුල්ල

මඩහපොල පාර, අලිපල්ලම, මැල්සිරිපුර, ,

www.brookboutique-dambulla.com

Telephone+94 66 750 0500
E-mail
ඔස්ටින් මැනර් හෝටලය

08, ඔස්ටින් පෙදෙස, ,

www.austinmanorcolombo.com

Telephone+94 11 269 0583
E-mail
හොටෙල් යුරෝ

366/1 / එල්, ඉහළ බෝමිරිය, ,

www.hoteleurolk.com

Telephone+94 11 241 5228
E-mail
රේණුකා උත්සව ශාලාව

329, කඩවත පාර, ගනේමුල්ල, ,

Telephone+94 33 226 4138 / +94 33 493 7570
ශාක්‍ය උත්සව ශාලාව

14, රුවන් පෙදෙස, බණ්ඩාරවත්ත, ,

Telephone+94 33 222 3496
ලින්රොසෙ

175/1 , නුවර පාර, ,

හොටෙල් චාන්ස් පැලස්

කොට්ටල හන්දිය, වේයන්ගොඩ, ,

www.chance.lk

Telephone+94 33 228 7580
E-mail
හොටෙල් පර්ල් රිච්

197, නුවර පාර, පහල ඉඹුල්ගොඩ, ඉඹුල්ගොඩ, කඩවත, ,

Telephone+94 33 493 3889
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website