උත්සව ශාලාRSS

රිවර් සයිඩි හෝලිඩෙි ඉන්

27, ටවර් කින්ස් පාර, ,

Telephone+94 55 222 2990
රිවර් ගාර්ඩ්න්

බෙලිහුල්ඔය, ,

www.river-garden-resort-belihuloya-sri-lanka.lakpura.com

The semi - luxury campsite at River Garden provides an ideal opportunity to experience camping in style! This is camping with a difference - the tents are very spacious, clean and modern, and guests are guaranteed a good night’s sleep on comfortable mattr ...

Telephone+94 45 228 0222 / +94 44 870 4711
E-mail
රේණුකා සිටි හොටෙල් සමාගම

328, ගාලු පාර, ,

www.renukahotel.com

Hotel Renuka and Renuka City Hotel, brings you to the heart of Colombo and is conveniently located just steps away from some of the City’s best attractions. Yet, the hotels quiet residential neighborhood makes it an ideal getaway for business and leisure ...

Telephone+94 11 257 3598 / +94 11 257 7345/8
Fax+94 11 257 4137 / +94 11 257 6183
E-mail
රන්වැලිබීච් රිසෝට්

56/9, ද සේරම් පාර, ,

www.ranvelibeachmountlavinia.com

Ranveli Beach Resort is located at Mount Lavinia, only about 8Km away from the central city of Colombo. Mount Lavinia is the most famous area in the Colombo city for its beautiful beach. If you are looking for a clean white sand beach near the capital Col ...

Telephone+94 11 271 7385
E-mail
රන්දෝලි ලක්සිරි රිසෝටි

හිරැස්වල පාර, බෝවල වත්ත, ,

www.randholeeresorts.com

In May 2007, Randholee Luxury Resorts opened its doors to the world. Built on two acres of land, Randholee Luxury Resorts was the brain-child of Mrs. Suwanitha Senanayake, the Managing Director. The Randholee theme, the uniqueness of the hotel, the interi ...

Telephone+94 81 221 7741 – 3
Fax+94 81 221 7744
E-mail
පේරාදෙණිය රෙස්ට් හවුස්

පේරාදෙණිය රෙස්ට් හවුස්, ,

Telephone+94 81 494 0861
ඹපුලෙන්ටි රිවර් ෆේස් හෝටලය

166 කොස්වත්ත, ,

www.opulentriver.com

IT will clearly understand that you are far away from the capital when you walk into Opulent River Face Hotel which is situated near Diyawanna in a glamorous green environment with cool air and attractive water cycles. Now you have got the opportunity to ...

Telephone+94 11 286 5994 / +94 11 533 8182
Fax+94 11 533 8184
E-mail
ඔලිම්පස් ප්ලාසා හොටෙල්

112/9, පූර්වාරාම පාර, කිරුළපන, ,

Telephone+94 11 282 9354
ඕෂන් වීව් හොලිඩේ රිසෝට්

6, චාල්ස් මාර්ගය, ,

Telephone+94 11 257 5382
මවුන්ට් හොලිඩේ ඉන්

මහියංගනය පාර, හුන්නස්ගිරිය, ,

Telephone+94 81 568 6909
ලලිතා හොටෙල්

200, ගාලු පාර, පරණ, ,

Telephone+94 41 223 3221
කොත්මලේ හොලිඩේ නිකේතනය

126, නුවනුගවෙල, නයාපාන, ගම්පොල, ,

Telephone+94 81 313 8107
කැන්ඩියන් රීච් හොටෙල්

344-350, නුවර පාර, ,

www.kandyanreach.com

Telephone+94 37 222 4218 / +94 37 222 4466
Fax+94 37 222 4541
E-mail
ජංගල් රෙස්ට්

අළුත්වත්ත පාර, ,

Telephone+94 45 490 2952
ජයබිම රෙස්ට්

523/9, මෛත්‍රීපාල සේනානායක මාවත, නව නගරය, ,

Telephone+94 25 222 3692
හුන්නස් ෆෝල්ස් බයි අමායා

ඇල්කඩුව, ,

www.amayaresorts.com

Telephone+94 11 476 7888
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website