උත්සව ශාලාRSS

Show map
රන්දි උත්සව ශාලාව

498, කුඩාබොල්අත්ත, ගනේමුල්ල, ,

www.randireception.com

Telephone+94 11 436 0255 / +94 33 226 2998
E-mail
ඔනාරා උත්සව ශාලාව

21, බාඳුරාගොඩ පාර, වේයන්ගොඩ, ,

Telephone+94 33 228 9673

රමාඩි

0 reviews
රමාඩි

36, ගල්තොටමුල්ල පාර, යක්කල, ,

www.ramaadee.com

Telephone+94 33 222 2351
E-mail
ධනමුත උත්සව ශාලාව

කටුනායක පාර මිනුවන්ගොඩ, ,

Telephone+94 11 228 1755 / +94 11 229 9638
E-mail
සමාරා උත්සව ශාලාව

71/2 / බී, යක්කල පාර, බණ්ඩාරවත්ත, ,

වෙටි වොටර් රිසොටි

136 ඩි ජාඇල පාර, ,

www.wetwaterresort.com

Telephone94 33 222 6886 / +94 11 734 2731
E-mail
ග්‍රීන් ගාර්ඩ්න්

තංගල්ල, ,

www.greengardengampaha.com

Telephone+94 33 222 6119 / +94 11 278 9114
E-mail
තරුපතිඋත්සව ශාලාව සහ කේටරිං සර්විසස්ව

296, සුමේධ මාවත, ගනේමුල්ල, ,

Telephone+94 33 226 1732
ෆර්න් ශේඩ් උත්සව ශාලාව

වතුරගමුව පාර, මිරිස්වත්ත, ,

ආලකමන්දාව උත්සව ශාලාව

නුවර පාර, කිරිල්ලවල, ,

www.alaka-mandawa.com

Telephone+94 11 297 2921
E-mail
හොටෙල් ටීක් ගාර්ඩ්න්

506 / ඊ, අවිස්සාවෙල්ල පාර, ,

hotelteakgarden.com

Telephone+94 11 253 9174
E-mail
ලක්නාරා රිසෙප්ෂන් හොල්

137/7 , ඉබිබාගමුව, ,

Telephone+94 33 226 4800
E-mail

අයේශ

0 reviews
අයේශ

නුවර පාර, බෙලිගමිමන, ,

Telephone+94 35 224 6512
විල්ලුද ඉන්

55 / ඒ, කොම්පයහේන පාර, ගොඩගම, ,

Telephone+94 11 433 4577
E-mail
ෂැංහයි අයවැය හොටෙල්

12, 1 වන පටුමග, අගුලාන දුම්රිය පාර, ලක්ෂපතිය, ,

www.shanghaihotelsl.com

Telephone+94 11 262 6111 / +94 11 727 9505
E-mail
හොටෙල් චතුමැදුර

ඉහල යාගොඩ, ,

www.hotelchathumedura.com/banquet.html

Telephone+94 33 365 0005 / +94 33 226 2652
E-mail
සමින්රෝඋත්සව

69ඒ-1, ගනේමුල්ල පාර, ,

saminroreception.lk

Telephone+94 11 292 6751
E-mail

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website