රසායනික ද්‍රව්‍යRSS

රසායනික සහ උපකරණ අලෙවි පුද්ගලික සමාගම

1 මහල, ඒබෙන්විලා කොටුව, මරදාන පාර, ,

Telephone94112691398
ඩි සොයිසා සහ සමාගම

810 , මරදාන පාර, ,

Telephone94112684901
ක්‍රවුන් ලෝහ භාණ්ඩ ගබඩාව

351, පරණ මුර් පාර, , , 20621

Telephone94112435867
කොළඹ ෆ්ලෝවර් ෆ්‍රග්‍රන්සිඑස්

116-3/17 3වන මහල ප්‍රින්ස් පාර, , , 20621

Telephone94112336461
සි ඇන්ඩි ඒ සිලිකේටර්ස්

9/58 , රන්විල් පෙදෙස, ගැමුණු මාවත, ,

Telephone94112925050
රසායනික දුව්‍ය හා උපකරණ අලෙවිකරණ පුද්ගලික සමාගම

1මහල , ඒ බෙන්විලා කොටස, මරදාන පාර, ,

Telephone94112691398
ඇක්කේ රසායනික ද්‍රව්‍ය පුද්ගලික සමාගම

65, ෂන්ෂයින් කොටි, ගෝතමි පාර, ,

Telephone94112698531
Fax94112698531
E-mail
අක්නවි ඉදිකිරිමි පුද්ගලික සමාගම

5 , පිරිවෙන පාර, , 20628

Telephone94115758962
E-mail
ඇකියුචෙමි ව්‍යාපාරය

28/4 , ශ්‍රී බිමිබාරාම මාවත, , , 20621

Telephone94777425102
E-mail
ඇවටෝ වෝටර් තාක්ෂණික පුද්ගලික සමාගම

104 පොල්වත්ත, පන්නිපිටිය, ,

Telephone94777677397
E-mail
ජයාස් ට්‍රෙඩින් කමිපැණි

106, බැංක්ෂෙල් විදිය, ,

Company Details Company Name | Jayes Trading Company Product Description | Cloves, Cashew Nuts Address | 106, Bankshall Street, Colombo-11 Telephone | +9411-2338851/3 +9411-2436366 +9411-4722020 Fax | +9411-2449514 E-mail | jayche ...

Telephone+94 11 233 8851/3 / +94 11 243 6366 / +94 11 472 2020
Fax+94 11 244 9514
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website