රසායනික ද්‍රව්‍යRSS

මැක්රෝ කන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස්

49, කොපි වත්ත පාර, ,

Service Providers / Wholesale Suppliers of wall tiles,floor tiles,granite,bitumen

Telephone94-1-2690391
බිටිටුමික්ස්

අධියර 2, ටෙමිලාඩියරින් ඉන්ඩ්‍රස්ටියල් පෙදෙස, ගොඩගම, ,

Manufacturer / Exporters of bituminous waterproofing products,colored asphalt,bitumen cutbacks,bitumen emulsion,expansion joint sealants,straight run bitumen

Telephone94-011-2752902
Fax94-011-2752904
සිමා සහිත ශ්‍රී ලංකා හා විදේශිය වෙළද ව්‍යාපාරය

264, ගාන්ධිපස් පාර, ,

Wholesale Suppliers of paraffin wax,cement,cooking oil

එචි.ආර්.එචි. වෙළද ව්‍යාපාරය

38, 1වැනි පටුමග, ,

Wholesale Suppliers of furnace oil

Telephone94-115-101013
ඇකිඑර්ජ් විදේශිය පුද්ගලික සමාගම

28 , ඇල්ප්‍රඩි පෙදෙස, ,

Wholesale Suppliers of bitumen

Telephone94-11-3443661
ජාපකිඑස් සහ සිඋල්ලිවන් පුද්ගලික සමාගම

'පවන් සෙවන' , නාවල පාර, ,

Service Providers / Wholesale Suppliers of construction material,fertilizer,lpg,crude oil,home textiles,cement

Telephone94-11-2852724
කරීමා මැරිනේ සේවාව

117/2 කූමාරදාස පෙදෙස, ,

Wholesale Suppliers of furnace oil

ඇටි ඉන්ටි ඹයිල් ආයෝජන

119/5, සරණංකර පාර, ,

Service Providers / Wholesale Suppliers of steel billet,crude oil

Telephone94-777-318159
ජේ. සහ ඩි අපනයන

385/6, රාජගිරිය පාර, ,

Exporters of crude coconut oil,virgin coconut oil,desiccated coconut,refined coconut oil

ලක්ට්‍රෙඩි නියෝජිත පුද්ගලික සමාගම

351/2, කිරිවැල්ල පිටිය පාර, ,

Wholesale Suppliers of plastic chemical,plastic resin

Telephone+94-11-5331512
ඒබ්‍රිහමි වෙළධ ව්‍යාපාරය

64, හුල්ස්ට්‍රඩෆ් පෙදෙස, ,

Manufacturer / Exporters / Wholesale Suppliers of food colour,bakery products,baking powder

Telephone94-112-394941/185232
යු හොල්ඩින්ස් පුද්ගලික සමාගම

240, නව නුවර පාර, ,

Manufacturer / Exporters / Wholesale Suppliers of moringa seed oil,chemicals products,industrial chemicals,moringa oil

Telephone94-11-5729973
ඒන්ඩිශ්‍ර ඉන්ටර්නැෂනල්

34,මැදවැලිකඩ පාර, ,

Service Providers / Wholesale Suppliers of steel products,agro products,hand tools,chemical products

Telephone94-01-873984
Fax94-074-405016
සිමා සහිත ටෙස්කෝ වෙළද ව්‍යාපාර පුද්ගලික සමාගම

99B, ගාලු පාර, , 10350

Wholesale Suppliers of plastics resin,pet resin,chemical products

Telephone94-112-732781/732781
Fax94-112-723734
අල්ට්‍රාප්‍රඩක්ටින්

795,විහාර මාවත, ,

Exporters of paper plates,chemical products

Telephone94-114-915074
ග්ලෝර්චෙමි ව්‍යාපාරය

141,බැංක්ෂේල් පාර, ,

Wholesale Suppliers of acid dyes,chemical products

Telephone94-11-2336201
මාමිමි වෙළදාමි

35 කේත්තාරාම මාවත, ග්‍රන්ඩි පාස්, ,

Manufacturer / Exporters / Importer of boys shoes,shoes,gents shoes,chemicals products,waste fabric products

Telephone94-11-4982190
සිමා සහිත සයි ඉන්ටග්‍රේටඩි සේවා

81 2/3, වින්සර් ටවර්, වෝඩි පෙදෙස, ,

Manufacturer of cotton gold,fire retardant fabric

Telephone07-01-94 4736670
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website