රසායනික ද්‍රව්‍යRSS

කලාම් ට්‍රේඩර්ස්

03, නව මූර් වීදිය, ,

Telephone+94 11 243 2156
කන්නන් සහ සමාගම

182, බෑන්ක්ෂෝල් වීදිය, ,

Telephone+94 11 232 6493
ලැබ්ලින්ක්

36, ලෝටස් පාර, ,

Telephone+94 11 720 8119
Fax+94 71 937 9843
E-mail
ලාලන් කෙමිකල්ස්

1ඒ, කාර්මාන්ත කලාපය, ,

Telephone+94 34 226 1182
ලාලන් ඉංජිනේරු (පුද්.) සමාගම

344, ග්‍රෑන්ඩ්පිස් පාර, ,

Telephone+94 11 461 4208
ග්ලෝකෙම් එන්ටර්ප්‍රයිසස්

141, බැන්ක්ෂෝල් වීදිය, ,

Telephone+94 11 233 6201
එච් ඊ ඉජිනේරු (පුද්.) සමාගම

170, ශාන්ත ජෝශප් වීදිය, ,

Telephone+94 11 234 1983
හැරිස් සහ මේනුක් (පුද්.) සමාගම

122, බෑන්ක්ෂෝල් වීදිය, ,

Telephone+94 11 451 4424
හෙම්සන්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් (පුද්.) සමාගම

හේමාස් ගොඩනැගිල්ල, 36, බ්‍රිස්ටෝල් වීදිය, ,

Telephone+94 11 243 7396
හෝම් හෙල්පර්ස් ක්ලීනින් සමාගම

374, කොළඹ පාර, කෙහෙල්වල, ,

Telephone+94 81 492 4577
E-mail
අයි.එල්.එම් නුදීන් හඩ්ජියාර් සහ සමාගම

47, වැලිකඩ ප්ලාසා, රාජගිරිය, ,

www.ilmnoordeen.com

Telephone+94 78 564 8696
Fax+94 11 288 3859
ඩෙටෝ සුර්ෆාස්ටි පුද්ගලික සමාගම

654/2 රත්මලාන කර්මාන්ත පුරය, ,

Telephone94112624945
ඩොලර් සංස්ථාව

212/57 , බෝධිරාජ මාවත, ,

Telephone94112433555
ජෙනරල් රසායනික කර්මාන්තය

128, ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත, ,

Telephone94114407403
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website