රසායනික ද්‍රව්‍යRSS

පරන්තන් රසායනික ද්‍රව්‍ය

ශ්‍රී රාමිනතන් මාවත,

Wholesale Suppliers of caustic soda

Telephone94-11-2435473
සිලොන් කොල්ඩි ස්ටොර්ස් සමාගම

1 , ජස්ටික් අක්බාර් මාවත, ,

Exporters of cream soda,ginger beer,soft drinks

Telephone94-11-2318701
යුනිකෙන් ලංකා සමාගම

51 ඒ, ශ්‍රී සංඝරාජ මාවත, ,

Importer / Wholesale Suppliers of allied products,hydrogen peroxide,aluminium sulphate,industrial chemicals,hydrated lime,cstic sda fkes,ferrous sulphate hepta hydrate,non ferric powder,acids,hydrochloric acid,soda ash light,sodium sulphate anhyd

Telephone94-11-2459747
Fax94-11-2436341
එමිපෙරියල් ක්‍රිස්ටල් පුද්ගලික සමාගම

93, මයා පෙදෙස, ,

Service Providers / Wholesale Suppliers of printing machinery,printing chemical

Telephone94112504939/2504929/5522104
Fax94115522105
යු. එන් ව්‍යාපාරය

135, ගල්කිස්ස පාර, ,

Service Providers / Wholesale Suppliers of dyes,aromatics,sandalwood oil,essential oils,saw dust,chinese fresh garlic

Telephone94145154897
හර්බල් මාර්ටි

440, කොහිලවිල පාර, ,

Importer / Wholesale Suppliers of hair oil,toothpaste,pharmaceutical medicines,therapy products,incense sticks,face creams,bath soap,herbal powder,face scrubs,hair dye,lip balm,herbal syrup

රයික් කලර් පුද්ගලික සමාගම

78/6, රොස්මිඩි පෙදෙස, ,

Manufacturer of fixers,thickners,pigment powders,pigments,rubber products,textile products

Telephone94-11-2874833
Fax94-11-2676627
සිලිකොන් කොටින්ස් පුද්ගලික සමාගම

67, කූමාරදාස මාවත, ,

Manufacturer / Wholesale Suppliers of barium sulphate

Telephone94-41-2224260
ස්ටැන්ඩඩි හෝල්ඩින්ස් පුද්ගලික සමාගම

251, ඩින්ස් පාර, ,

Exporters of printed pvc sheet,screen printing chemicals,wallpapers,ozonators,steam coal,bio coal,screen printing inks,housewares,plastic raw material,industrial machinery

Telephone+94-11-4422244
Fax+94-11-2672955
ඇන්ටිලෙර් ජනරල් ව්‍යාපාර පුද්ගලික සමාගම

170, මඩපාත පාර, ,

Manufacturer of printing ink,pigment emulsions

Telephone94-2-615844
සිලොන් පොල්ය්මෙර් පුද්ගලික සමාගම

195, මිනුවන්ගොඩ, ඒකල, ,

Manufacturer / Exporters of antioxidant,compounds,pp injection,chemical compounds,powder coating,uv stabilizer,color additives,ldpe film,coating,pp band,hdpe film,masterbatches,pp bag

Telephone94-11-2247330-1
Fax94-11-5365624
කයටා වෙළදව්‍යාපාර සමාගම

335,අවිස්සාවෙල්ල පාර, ,

Exporters / Importer / Service Providers / Wholesale Suppliers of food products,dyes,hardware products,gem stones,mineral water,semiprecious gemstones,sandpaper

Telephone+94-777-734635
ග්‍රින්ඩිෆ්ල්ඩි ක්රෝප්ස් පුද්ගලික සමාගම

24/4, හිල් පාර, ,

Manufacturer / Wholesale Suppliers of rdf waste,agricultural waste,organic soil conditioner,kitchen waste,bio compost,paddy husk ash,vegetables,chicken litter,animal waste,organic soil conditioners,cow dung

Telephone94-4-340314
Fax94-4-615412
හන්ස්නාඩි වෙළද ව්‍යාපාර පුද්ගලික සමාගම

39/3, පලමු පටුමග, ගොරකන, කෙසෙල්වත්ත, ,

Exporters of rail scrap,mops,organic fertilizers,chemicals,steel scrap

Telephone94-38-4282650
Fax94-11-4213846
මැක්ස්ටෙක්ස් ඉන්ටර්නැෂනල්

ශ්‍රී ලංකා,

Manufacturer / Exporters / Wholesale Suppliers of urea,raw sugar,fertilizer,fertilizers

Telephone94-11-4933694
රන්කොත් ලංකා පුද්ගලික සමාගම

102/38, සමරනායක වත්ත, ,

Manufacturer / Exporters of powder foam,natural geotextiles organic fertilizer,coir products,dry form,virgin coconut oil

Telephone94-11-2238812
Fax94-11-2238812
වි.සි.පි. කොයිර්

දික්වෙහෙර, ඩමතලාව, ,

Manufacturer of wood products,flower pots,garden pots,garden planters,organic fertilizers

Telephone+94-37-4933491
Fax+94-37-2229732
ලන්කෙමි සිලොන් සමාගම

යුනියන් පෙදෙස, ,

Service Providers / Wholesale Suppliers of hotels equipment,tea,fmcg products,agrochemicals,paints,rubber product,industrial chemicals,bituminous products

Telephone94-11-7766000
බොස්ටන් ඇන්ඩි ෆෝරස්ට් ෆාමස්කෙප්ටිකල්ස්

07, ලලී මාවත, ජයමිපතිපුර, ,

Importer / Service Providers / / Wholesale Suppliers of agro chemical,herbal products,ayurvedic products,pesticides,animal feed supplements,veterinary euqipment,nutraceuticals,weedicides,pharmaceutical products,insecticides,medical equipment,cosmetic prod ...

Telephone94-11-2886677
Fax94-11-2873118
ලංකා වෙළද හවුල් ව්‍යාපාරය

සාලාව පාර,

Exporters / Service Providers / Wholesale Suppliers of urea fertilizer,graphite,hms1 scrap,hms2 scrap

Telephone94-11-2834604
Fax94-11-2834827
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website