උසාවි: All Listings RSS

Filter listings...
Show map
අනුරාධපුර උසාවිය

,

අනුරාධපුර මහාධිකරණය (මහජන අභියාචනා) 060-2890791 අනුරාධපුර මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 025-2222291 අනුරාධපුර මහාධිකරණය 025-2235032025-2222693 අනුරාධපුර දිසා අධිකරණය 025-2222293

Category:උසාවි
Telephone+94 25 222 2291
අම්පාර උසාවිය

,

අම්පාර මහාධිකරණය 063-2222289 අම්පාර ඒකාබද්ධ උසාවිය 063-2222293 අම්පාර මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 063-2222293

Category:උසාවි
Telephone+94 63 222 2289
අවිස්සාවේල්ල උසාවිය

,

අවිස්සාවේල්ල මහාධිකරණය 036-2222291,036-2222291 අවිස්සාවේල්ල දිසා අධිකරණය 036-2222293 අවිස්සාවේල්ල මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 036-2222470 අවිස්සාවේල්ල මහාධිකරණය (මහජන අභියාචනා) 036-2232152

Category:උසාවි
Telephone+94 36 222 2293
ඇඹිලිපිටිය උසාවිය

,

ඇඹිලිපිටිය දිසා අධිකරණය 047-2230294 ඇඹිලිපිටිය මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 047-2230291 ඇඹිලිපිටිය මහාධිකරණය 047-2261920

Category:උසාවි
Telephone+94 47 223 0294
ඇල්පිටිය උසාවිය

,

ඇල්පිටිය දිසා අධිකරණය 091-2290017 ඇල්පිටිය මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 091-2291291

Category:උසාවි
Telephone+94 91 229 0017
කල්මුණේ උසාවිය

,

කල්මුණේ ඒකාබද්ධ උසාවිය 067-2229291 කල්මුණේ මහාධිකරණය (මහජන අභියාචනා) 067-2224984

Category:උසාවි
Telephone+94 67 222 4984
කලුතර උසාවිය

,

කලුතර මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 034-2222291 කලුතර මහජන අභියාචනා 060-2943199,060-2948644 කලුතර මහාධිකරණය 034-2222563,034-2222487,034-5673351 කලුතර දිසා අධිකරණය 034-2222293

Category:උසාවි
Telephone+94 34 222 2291
කෑගල්ල උසාවිය

,

කෑගල්ල මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 035-2222291,035-2223885 කෑගල්ල දිසා අධිකරණය 035-2222293 කෑගල්ල මහාධිකරණය 035-2223501 කෑගල්ල මහජන අභියාචනා 035-2222830

Category:උසාවි
Telephone+94 35 222 2291 / +94 35 222 3885
කුරුණැගල උසාවිය

,

කුරුණැගල මහජන අභියාචනා 037-2221114 කුරුණැගල දිසා අධිකරණය 037-2222293, 037-2222193 කුරුණැගල මහාධිකරණය 037-2222574, 037-2222190 කුරුණැගල මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 037-2222291

Category:උසාවි
Telephone+94 37 222 2574 / +94 37 222 2190
කුලියාපිටිය උසාවිය

,

කුලියාපිටිය මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 037-2281291 කුලියාපිටිය දිසා අධිකරණය 037-2281293

Category:උසාවි
Telephone+94 37 228 1291
කොළඹ උසාවිය

,

කොළඹ මහාධිකරණය 011-2324769 කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය (උසාවි අංක 07) 011-2390917 කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය (උසාවි අංක 01) 011-2390912 කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය (උසාවි අංක 04,05) 011-2390914 කොළඹ මහාධිකරණය 011-2438893 කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් උසාව ...

Category:උසාවි
Telephone+94 11 232 4769
Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website