දෙපාර්තමේන්තුRSS

සිවිල් ආරක්‌ෂක දෙපාර්තමේන්තුව

23, දුම්රියපල පාර, බම්බලපිටිය,, ,

www.csd.lk

Telephone+94 11 2554797
ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

සංඛ්‍යාණ මන්දිරය, 306/71, පොල්දූව මාවත, ,

www.statistics.gov.lk

Telephone+94 11 2147000
E-mail
බෞද්ධ කටයුතු පිළිබඳ දෙපාර්තමේන්තුව

"දහම්පාය" නො. 135, ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල මාවත, ,

www.buddhistdept.gov.lk

Telephone+94-11-2337315
Fax+94-11-2337355
E-mail
ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව

දෙවන මහල, සෙත්සිරිපාය,

www.buildings.gov.lk

අපේ දැක්ම ජාතියට ගුණාත්මකභාවයෙන් ඉහළ සේවාවන් සැපයීම සඳහා රාජ්‍ය අංශයේ ආයතන සතුව ආරක්ෂිත, අරපිරිමැසුම් දායක, තිරසර සහ දර්ශනීය ඉදිකිරීම් පරිසරයක් තිබෙන බව සහතික කිරීම පිණීස ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් කාර්යයන්හි තාක්ෂණික බල අධිකාරිය බවට පත්විම. අපේ මෙහෙවර කැපව ...

Telephone+94 11 2862917 / 2862921 / 2862922 / 2889456
E-mail
ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව

මහරගම,

www.ayurveda.gov.lk

Telephone+94 11 2896911 / +94 11 2896912
E-mail
නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව

තැ.පෙ 502, අලුත්කඩේ,, ,

www.attorneygeneral.gov.lk

Telephone+94 (11) 2147888
Fax+94 (11) 243 6421
E-mail
පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

සර් මාකස් ප්‍රනාන්දු මාවත, ,

www.archaeology.gov.lk

දැක්ම ශ්‍රී ලංකා පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ දැක්ම වනුයේ ශ්‍රී ලංකාවේ පුරාවිද්‍යාත්මක උරුමය පිළිබඳ නිසි කළමනාකරණය ප්‍රවර්ධනය කිරීම යි. මෙහෙවර ශ්‍රී ලංකාවේ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ මෙහෙවර වනුයේ මෙරට පුරාවිද්‍යාත්මක උරුමය කළමනාකරණය කිරීමේ අග්‍රගණ්‍ය ...

Telephone+94-11-2695255
සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය

ගන්නෝරුව,

www.daph.gov.lk

Telephone081-2388462, 081-2388189, 081-2388337, 081-2388120
Fax081-2388470

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 35106 listings, 1279 categories and 92 owners in our website