බදුල්ලෙහි අැති නවාතැන්: All Listings RSS

Filter listings...
ඉමාලි ගෙස්ට් ඉන්

අංක 132, දුම්රියපොළ පාර, ,

Telephone+94 55 222 3265
ග්‍රීන් වුඩ්ස් හොලිඩේ ඉන්

301, බණ්ඩාරවෙල පාර, ,

Telephone+94 55 223 1358
E-mail
මැරියට් හොටෙල්

කයිලගොඩ, ,

01, Green Lane Drive, Kailagoda, Badulla

Telephone+94 77 371 3078
රන්මල් හොලිඩේ හෝම්

මහියංගනය පාර, ,

122/1, Edvin Wickramarathna Mawatha, Mahiyangana Road, Badulla

Telephone+94 55 222 5056
වැලිගම ගෙස්ට් ඉන්

බදුල්ල, ,

2/297, Passara Road, Viharagoda, Badulla

Telephone+94 55 222 2117
Image

Stats

There are 32880 listings, 1310 categories and 92 owners in our website