දෙපාර්තමේන්තුRSS

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව

ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව,, ,

www.railway.gov.lk

Overview Sri Lanka Railways ( SLR ) is a government department functioning under the Ministry of Transport. It is a major transport service provider and is the only rail transport organization in the country. SLR transports both passenger and freight. ...

Telephone+94 11 2687 105 / +94 11 2669 307
Fax+94 11 2684 930
E-mail
පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව

ශ්‍රී ලංකාව

www.police.lk

Our Vision Towards a Peaceful environment to live with confidence, without fear of Crime and Violence. Our Mission Sri Lanka Police is committed and confident to uphold and enforce the law of the land, to preserve the public order, prevent cri ...

Telephone+94 11 2854931 +94 11 2854893
E-mail
විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව

බත්තරමුල්ල,

www.auditorgeneral.gov.lk

History History----The beginnings of the present Audit Department in Sri Lanka, then known as Ceylon, can be traced to early British times. From the records available it would appear that there had been an Auditor-General by the name of Cecil Smith as fa ...

Telephone+94 11 2887028 to +94 11 2887034
Fax+94 11 2887223
E-mail
වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

ජෛව විවිධත්ව අධ්‍යයන හා පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය,හියාරේ ජලාශය,හියාරේ, ,

www.dwc.gov.lk

Vision “ Conservation of Wildlife Heritage for Present & Future Generation ” Mission “ Working with others to ensure Conservation and Wildlife Heritage through Professional Management ” History The first attempt to stop the destruction of wild ...

Telephone+94 11 2888585
Fax+94 11 2883355
E-mail

0 reviews
තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව

0 reviews
තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව

ලංකා අධ්‍යාපන හා පර්යේෂණ ජාලය

තොරතුරු තාක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය, ,

www.ac.lk

Lanka Education and Research Network The Lanka Education And Research Network is the NREN (National Research and Education Network) of Sri Lanka, which interconnects Educational and Research institutions across the country, and provide network related se ...

Telephone+94 81 200 3030
Fax+94 81 238 5715
E-mail
තොරතුරු හා තොරතුරු තාක්ෂණික දෙපාර්තමෙින්තුව

,

www.ictmin.gov.lk

Vision An e-Sri Lankan Society enabled to take informed decisions, receiving a public friendly service free of corruption and waste. Mission Provision of Information and Communication Services in a timely manner, through the development of Teleco ...

Telephone+94 11 2577777
Fax+94 11 2301710
E-mail
රෙදිපිළි කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව - මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය

මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය, ,

www.textile.mrt.ac.lk

The University of Moratuwa, situated 18 km south of Colombo is the Centre of Excellence for engineering, technological and architectural studies in Sri Lanka. The Department of Textile and Clothing Technology of the University is one of the Departments in ...

Telephone+94 11 2640480
Fax+94 11 2651787
කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව

කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව තැපැල් පෙට්ටිය 557,ඕල්කට් මාවත,

www.techedu.gov.lk

Our Vision Become an internationally renowned, leading Technical Education and Training provider. Our Mission Function as a provider of high quality internationally recognized Technical Education and Training to our valued customers nationally an ...

Telephone+94 11 2348897
Fax+94 11 2439077
E-mail
මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව

අංක 150,කිරුළ පාර ,නාරාහේන්පිට, ,

www.survey.gov.lk

Our Mission To provide high quality land information products and services through professionally qualified and dedicated personel Our Vision Our Vision is to be The leader of land information right through History Ceylon was ceded to Briti ...

Telephone+94 11 2369011
Fax+94 11 2369343
E-mail
සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

2nd Floor, Stage II,Sethsiripaya, Battaramulla.

www.socialservices.gov.lk

Vision “To be the Forerunner of Human Development” Mission “To make those who are subject to disasvantaged situation in the society, active stakeholders in the national development process by providing needy services and empowering them” ...

Telephone+94 11 2187050 , +94 11 2186275
Fax+94 11 2186276
E-mail
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව

සී-45,කැප්පෙටිපොළ මාවත, ,

www.drp.gov.lk

තේමාව විශ්වසනීය පුද්ගල අනන්‍යතාවය ජාතික හැඳුනුම්පතයි දැක්ම සෑම ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියකුටම තහවුරු කරන ලද අනන්‍යතාවක් මෙහෙවර සිය දේශය තුළදී සියලුම ශ්‍රීලාංකික පුරවැසියන්ගේ මානව, සමාජ , ආර්ථික , දේශපාලනික සහ නීතිමය අයිතිවාසිකම් සුරැකෙන අයුරි ...

Telephone+94 11 2508022
Fax+94 11 2593634
E-mail
රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

55/75, Vauxhall Lane, Colombo 02

www.rubberdev.gov.lk

Vision Socio-Economic Development in Sri Lanka through Rubber Cultivation Mission Enforcement of legal provisions and supply of Financial Subsidies, Agricultural Inputs and Extension Services for the Qualitative and Quantitative Development of th ...

Telephone+94 11 2395561
Fax+94 11 2304815
E-mail
සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව

400 ඩී ආර් විජේවර්ධන මාවත, ,

www.drc.gov.lk

Our Mission "The Mission of the Department of Registrar of Companies is to establish business and other institutions under the relevant Acts in accordance with the economic and trade policy of the Government and to act in vigilance in regard to their eff ...

Telephone+94 11 2689208 .+94 11 2689209
Fax+94 11 2689211
E-mail
රාජ්‍ය භාරකාර දෙපාර්තමේන්තුව

අංන 02,බුලර් පටුමග,, ,

www.publictrustee.gov.lk

Our Mission Administration of the Trusts and estates of deceased persons that are entrusted to the Department, to the satisfaction of all parties including the beneficiaries in such a way that the best possible service in terms of the resources and c ...

Telephone+94 11 2581690
E-mail
ව්‍යා පෘති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

5 කුළුණ, 15 වන මහල, ලංකා මහ බැංකු ගොඩනැගිල්ල 30, ජනාධිපති මාවත, කොළඹ - 01,

www.fabm.gov.lk

Our Vision To be the key partner to achieve development effectiveness. Our Mission To function as the National Focal Point for monitoring and evaluation of all development policies, programmes and projects of Government, to ensure results Function ...

Telephone+94 11 2477915
Fax+94 11 2477946
E-mail
විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව

විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව,අංක 150,බේස්ලයින් පාර, ,

www.prisons.gov.lk

සිංහයා මගින් සංකේතවත් වන්නේ ජාතියේ අභිමානයයි. වී කරල් දෙක මගින් රටේ සෞභාග්‍ය පෙන්නුම් කරයි. දෙපර්තමේන්තුවේ අනන්‍යතාවය භාෂා තුන මගින් (සිංහල,දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි) පෙන්නුම් කරයි. රැකවරණ්‍ය,ආරක්ෂාව හා පුනරුත්ථාපනය යන්න ප්‍රධාන තේමාව වේ. ඒ සංකේත වන්න ...

Telephone+94 11 4677177
Fax+94 11 4677180
E-mail
රාජ්‍ය මුල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව

කොළඹ 01,

www.treasury.gov.lk

Ministry of Finance and Planning of Sri Lanka His Excellency Mahinda Rajapaksha, President of Sri Lanka is the Minister of Finance and Planning. The ministry is responsible for formulation of national economic and financial policies and strategies o ...

Telephone+94 11 2484 500, +94 11 2484 600 , +94 11 2484 700
Fax+94 11 2449 823
E-mail
පරිවාස හා ළමාරක්ෂණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

පරිවාස හා ළමාරක්ෂණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව තුන්වන මහප,බී කොටස,දෙවන පියවර,සෙත්සිරිපාය, ,

www.probation.gov.lk

The ‘Probation System’ in Sri Lanka commenced on 12th March 1945, under the Department of Prisons. It was inaugurated with 10 Probation Officers who were paid salaries by the Government. However even before that the Probation system was tried in courts in ...

Telephone+94 11 22186062
Fax+94 11 2187285
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website