රජය: All Listings RSS

Filter listings...
Show map

Eastern Province

0 reviews
Eastern Province

Provincial Council Secretariat, Inner Harbour Road, Trincomalee.

www.ep.gov.lk

Vision Excellent system of Governance, which satisfies the needs and aspirations of the people in the province. Mission Mobilization and optimum utilization of resources towards efficient & effective service delivery for improved living standard of t ...

Telephone+94 26 2226065
Fax+94 26 2223871
E-mail
අංගොඩ මානසික රෝහල

අංගොඩ,

www.nimh.health.gov.lk

NIMH's Vision To be the centre of excellence for psychiatric care and mental well being. NIMH's Mission To provide acute, intermediate, rehabilitative care and specialized services underpinned by: Excellent care and management Meaningful pat ...

Telephone+94 112 578 234 to 237
E-mail
අක්කරෛපත්තු ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

අක්කරෛපත්තු,

www.akkaraipattu.ds.gov.lk

"Our Vision" To be the excellent government institution that helps the life styles of the community in a beneficial way to the society "Our Mission" "To provide a service in line with the government policies, uplift the lifestyles of the society thr ...

Telephone+94 672277380
Fax+94 672277519
E-mail
අක්මීමන ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

අක්මීමන,

www.akmeemana.ds.gov.lk

"Our Vision" An Efficient and Productive Services for the People of the Divisional Secretariat Akmeemana through Management of Human and Physical Resources productivity for the sustainable Development "Our Mission" Upgrading of the living s ...

Telephone+94 91-2434757/+94 91-2224043
අකුරන ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

අකුරන,

www.akurana.ds.gov.lk

"Our Vision" “Our Mission is to ensure productive, efficient and effective public service” "Our Mission" “Promote the living standard of the people of this division and develop the division through productive service to the public with their part ...

Telephone+94 812300504
අකුරැස්ස ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

අකුරැස්ස,

www.akuressa.ds.gov.lk

"Our Vision" To be the excellent government institution that helps the life styles of the community in a beneficial way to the society "Our Mission" To provide a service in line with the government policies, uplift the lifestyles of the soci ...

Telephone+94 41-2283235
අගමැති කාර්යාලය

අගමැති කාර්යාලය ,ශ්‍රී ලංකාව අංක:58,සර් අර්නස්ට් ද සිල්වා මාවත, ,

www.pmoffice.gov.lk

OUR VISION Free, Sovereign and Prosperous Sri lanka. OUR MISSION Provide supportive leadership for promoting a proper structure of good governance through effective co-ordination between Government agencies and Non-governmental institutions with a v ...

Telephone+94 11 2575317 +94 11 2575318 +94 11 2370737 +94 11 2370738
Fax+94 11 2575454
E-mail
අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

කොළඹ ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය, දම් වීදිය,කොළඹ - 12,

www.agalawatta.ds.gov.lk

"Our Vision" To be the excellent government institution that helps the life styles of the community in a beneficial way to the society "Our Mission" To provide a service in line with the government policies, uplift the lifestyles of the socie ...

Telephone+94 11-2434902
Fax+94 34-2243659
අණුක ජෛව විද්‍යා හා ජෛවතාක්ෂණ ආයතනය

කුමාරතුංග මුණිදාස මාවත, ,

www.ibmbb.lk

Our Vision To be an International Centre of Excellence in Molecular Life Sciences Our Mission INITIATE PROMOTE FACILITATE Advance Research & Human Resource Development in Molecular Life Sciences to achieve National and International Devel ...

Telephone+94 11 2552528
Fax+94 11 2553683
E-mail
අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

අත්තනගල්ල,

www.attanagalla.ds.gov.lk

"Our Vision" Satisfying the public aspects and needs in one center and implementing a well and sustainable development in the division. "Our Mission" Enhancing the quality of life of the public by catering them to various occations from womb to the to ...

Telephone+94 33-2287500
අතිකාල වවුචර්පත්

ශ්‍රී ලංකාව,

documents.gov.lk/forms/gen/Gen-35A.pdf

http://documents.gov.lk/forms/gen/Gen-35A.pdf

Category:ලේඛන
අතුරලිය ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

අතුරලිය,

www.athuraliya.ds.gov.lk

"අපගේ දැක්ම" ප්‍රිය මනාප සේවා ස්ථානයක් තුලින් අදට වඩා හෙට වඩාත් යහපත් මහජන සේවාවක් සැලසීම. "අපගේ මෙහෙවර" රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති වලට අනුකූලව සේවා සැපයීම සම්පත් සම්බන්ධීකරණය හා ජනතා සහභාගීත්වයෙන් යුත් කාර්යක්ෂම ,තිරසාර හා සැලසුම්ගත සංවර්ධන ක්‍රියාව ...

Telephone+94 41-2283793
Fax+94 41-2283793
අද්දලච්චේන ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

අද්දලච්චේන,

www.addalaichennai.ds.gov.lk

"Our Vision" To pay the way for rapid development to achieve the highest targets by utilizing the Public Service for the benefit of the people of the Division. Be a facilitator for attainment of sustainable development "Our Mission" In terms of the ...

Telephone+94 67 - 2277336
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

"ඉසුරුපාය", පැලවත්ත, ,

www.moe.gov.lk

දැක්ම ශ්‍රී ලාංකීය අනන්‍යතාවයේ හවුල්කරුවන් වන දක්ෂ පුරවැසි පිරිසක් මගින් ජාත්‍යන්තර සමාජයේ විශිෂ්ටත්වය කරා එළඹීම. මෙහෙවර පාර්ශවකරුවන් තෘප්තිමත් භාවයට පත්වන අයුරින් කාර්යක්ෂමතාව හා උසස් ගුණාත්මක භාවයට යොමුවන අධ්‍යාපනයේ නවීකරණය කරන ලද හා නූතන ප්‍රවේශයක ...

Telephone+94 112 785141-50
Fax+94 11 278 7578
E-mail
අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - උතුරු මැද පළාත

අනුරාධපුරය,

Phone no. Name Designation E mail 025-222-5222 Mr. H.K.M. Jinapala Provincial Director (Education) [email protected] 025-222-5223 Mr. E.M. Winsent Jayasuriya Additional Provincial Director (Educ ...

Telephone+94 25-222-5222
E-mail
අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - ඌව පළාත

බදුල්ල,

Phone no. Name Designation E mail 055-222-3178 Mr. K.M. Jayasuriya Director (Education) [email protected] 055-222-3179 Mr. R.M.P. Rathnayake Additional Director (Education) [email protected] 055-222-3180 Mr. ...

Telephone+94 55-222-3181
E-mail
අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - දකුණු පළාත

ගාල්ල,

Phone no. Name Designation E mail 091-223-3164 Mrs. S.W. Senawirathne Director (Education) [email protected] VACANT Additional Director (Education) 091-223-3165 Mrs. U.H. ...

Telephone+94 91-223-3168
E-mail
අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - වයඹ පළාත

කුරුණෑගල,

Phone no. Name Designation E mail 037-222-1362 Mr. J.G.N. Thilakarathna Director (Education) [email protected] Mr. U.L. Sirimewan Podinilame Additional Director (Education) [email protected] ...

Telephone+94 37-222-1366
E-mail
Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website