රජය: All Listings RSS

Filter listings...
Show map
සෞඛ්‍යය අමාත්‍යාංශය

කොළඹ 10,

www.health.gov.lk

Telephone(+94)112 694033, (+94)112 675011,
E-mail
සෞඛ්‍යය තොරතුරු

කොළඹ 10,

www.health.gov.lk

Vision: A healthier nation that contributes to its economic, social, mental and spiritual development. Mission: To contribute to social and economic development of Sri Lanka by achieving the highest attainable health status through promotive, pre ...

Telephone(+94)112 694033, (+94)112 675011, (+94)112 675449, (+94)112 693493, (+94)112 675280, (+94)112 669192.
E-mail
හක්මණ ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

හක්මණ,

www.hakmana.ds.gov.lk

"Our Vision" To be the excellent government institution that helps the life styles of the community in a beneficial way to the society "Our Mission" To provide a service in line with the government policies, uplift the lifestyles of the society ...

Telephone+94 41 2286238
හගුරන්කෙත ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

හගුරන්කෙත,

www.hanguranketa.ds.gov.lk

"Our Vision" To be the excellent government institution that helps the life styles of the community in a beneficial way to the society "Our Mission" To provide a service in line with the government policies, uplift the lifestyles of the society thro ...

Telephone+94 812-369389 , +94 812 - 369236
Fax+94 812 - 369488
E-mail
හපුතලේ ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

හපුතලේ ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය, ,

www.haputale.ds.gov.lk

History The history of Haputale Divisional Secretariat goes back to 1978, once it was simply commenced its activities with four staffs, under the supervision of Mr. A.B.E.S.Silva. Years elapsed with the hope of extending its scope to meet 2/3 needs of al ...

Telephone+94 57-2229137 , +94 57-2229038
Fax+94 57-2229137
හබරාදුව ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

හබරාදුව,

www.habaraduwa.ds.gov.lk

Our Vision To be the excellent government institution that helps the life styles of the community in a beneficial way to the society. our mission To provide effective and efficient services to people by strengthening the district administrat ...

Telephone+94 91 2283238
හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් මහලේකම් කාර්යාලය

මාගම රුහුණුපුර පරිපාලනය සංකීර්ණය,සිරිබෝපුර, ,

www.hambantota.dist.gov.lk

Our Vision "An excellent public service through an efficient district administration" Our mission "To ensure a sustainable development in the district through proper resource management and coordination according to the public policy; fulfilling ...

Telephone+94 47-2256285
Fax+94 47-2256247
E-mail
හම්බන්තොට ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

හම්බන්තොට,

www.hambantota.ds.gov.lk

Hambantota is the main town in Hambantota District, Southern Province, Sri Lanka. This underdeveloped area was hit hard by the 2004 Indian Ocean tsunami and is undergoing a number of major development projects including the construction of a new sea port ...

හල්දුම්මුල්ල ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

හල්දුම්මුල්ල,

www.haldummulla.ds.gov.lk

OUR MISION Delivering of services which are retaliated to economical social and cultural development of people. Timely ,efficiency and impartially according to public policies. OUR VISION To be excellent through people friendly service. Int ...

Telephone+94 57-2050242
E-mail
හලාවත ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

හලාවත

www.chilaw.ds.gov.lk

"Our Vision" To be the excellent government institution that helps the life styles of the community in a beneficial way to the society. "Our Mission" To provide a service in line with the government policies, uplift the lifestyles of the society ...

Telephone+94 32 2223205
හාරිස්පත්තුව ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

කුරුණෑගල පාර,නුගවෙල,

www.harispattuwa.ds.gov.lk

Our Vision “To become the most outstanding divisional secretariat in terms of sustainable development and good governance” Our Mission “To provide services in line with the government policies for the upliftment of living of people, through a ...

Telephone+94 11-2434902
හාලි-ඇළි ප්‍රාදේශීය ලේකම්

හාලි-ඇළ,

www.haliela.ds.gov.lk

VISION DEVELOPMENT THROUGH FRIENDSHIP MISSION OUR MISSION IS TO DEVELOP AND GIVE FACILITIES TO ESTABLISH A PERSONS’ SOCIAL, ECONOMICAL AND CULTURAL ACTIVTIES FROM HIS BIRTH TO DEATH. INTRODUCTION. Hali-Ela divisional secretariat situated nea ...

Telephone+94 552294338
Fax+94 552294336
E-mail
හික්කඩුව ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

හික්කඩුව,

www.hikkaduwa.ds.gov.lk

Access To Place From Hikkaduwa Town-Come 120m From Hikkaduwa Town along the Baddegama Road,Hikkaduwa Divisional Secretariat Office is located "Our Vision" To be the excellent government institution that helps the life styles of the community in a ben ...

Telephone+94 91-2277231
හිගුරක්ගොඩ ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

හිගුරක්ගොඩ,

www.hingurakgoda.ds.gov.lk

Our Vision Efficient productive Exclusive peoplehospitality hrough co-operation Our Mission Providing Services Accordingto thePolicies of the Government and Co - ordinating of Resources Uplift Living Standard of the People in the Division through ...

Telephone027-2245237
හින්දු ආගමික සහ සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව

248 - 1/1 ගාලු පාර,, ,

www.hindudept.gov.lk

දැක්ම ශ්‍රී ලංකාව තුළ හින්දු ආගම සහ සංස්කෘතිය සුරක්ෂිත කිරීම සහ මනාව පිහිටුවීම. මෙහෙවර හින්දු ආගම, හින්දු සංස්කෘතිය, කලා සහ හින්දු ආගමික අධ්‍යාපනය සුරක්ෂිත කිරීමට, ප්‍රවර්ධනය කිරීමට සහ පෝෂණය කිරීමට සක්‍රිය වශයෙන් දායක වීම. ඉතිහාසය හින්දු ආගමික සහ ...

Telephone+94 11 2552641
Fax+94 11 2552825
E-mail
හොරණ ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

හොරණ,

www.horana.ds.gov.lk

"Our Vision" To be the excellent government institution that helps the life styles of the community in a beneficial way to the society "Our Mission" To provide a service in line with the government policies, resources coordination and uplifting t ...

Telephone+94 34-2264209
ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාත්‍යාංශය

සෙත්සිරිපාය දෙවන පියවර,බත්තරමුල්ල,

www.childwomenmin.gov.lk

Vision Towards a dignified nation ensuring the rights of children and women. Mission Formulating, executing and regulating provisions and policies aligned to practices of good governance to ensure the rights of children and women by empowering socio- e ...

Telephone+94 11 2186057
Fax94 11 2187249
E-mail
Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website