City: ගම්පහ

කාපෙන්ටර්ස් සර්විසස් අයිලන්ඩ්වයිඩ්

,

පැන්ට්‍රි කබඩ් ෆිනිෂින් වහල උළුවහු දොර ජනෙල් ඇතුළු සියලුම වඩු වැඩ හා නිවාස පොටි ඇදීම හා පේන්ට් කිරීම ගොඩනැගිලි පේන්ට් කිරීම හා වෝටර් බේස් කිරීම ආදී කටයුතු අවුරුදු 22 කට අදික පළපුරුද්දක් ඇති අප විසින් නිසි කලට වෙලාවට සාදාරන මිල ගණන් යටතේ සිදු කර ද ...

E-mail
ලන්කන් කෑබ්ස් ඩෝට් එල් කේ

86ඒ, පල්ලිය පාර, ,

lankancabs.lk

Lankancabs.lk is Sri Lanka No.1 Cab service portal. You can find any kind of a vehicle that suits your needs. Also if you are a vehicle provider, you can advertise your vehicle or cab service through Lankancabs.lk website. We are advertising all kind of v ...

Fax+94 33 222 9695
E-mail
සෙත්මා රෝහල් (පුද්) සමාගම

6,ක්වින් මෙරීස් පාර, ,

Activities: Providing total Patient Care by fulfilling all types of Medical Facilities. (Channelling,Laboratory Service,Surgical Care,Gynaecology,Eye,ENT,X-Ray,ECG,Scanning,Pharmacy,Paediatrics,Sigmoidoscopy,OPD,Emergency Care,Ambulance Service)

Telephone+94 33 223 3501-4
විවාහ මංගල චැනල්l

86 ඒ, පල්ලිය පාර, ගම්පහ, ,

weddingchannel.lk

Weddingchannel.Ik is one of the most well-known matrimonial service portals in Sri Lanka. We can be called a one stop shop for online matchmaking service, with which potential brides and grooms of Sri Lanka can meet their perfect matches . In order to giv ...

Telephone+94 33 222 9695
Fax+94 33 224 8695
E-mail
අසංක ලියනගේ

මිනුවන්ගොඩ, , ,

O/L Commerce [email protected] Minuwangoda,Gampaha,Adiambalama

Wedding Channel.lk

86 ඒ, පල්ලිය පාර, , , , WP 11000

www.weddingchannel.lk

Weddingchannel.Ik is one of the most well-known matrimonial service portals in Sri Lanka. We can be called a one stop shop for online matchmaking service, with which potential brides and grooms of Sri Lanka can meet their perfect matches . In order to giv ...

Fax+94 33 224 8695
E-mail
ලන්කන් කැබ්ස් ඩොට් එල්කේ වෙබ් අඩවිය

86A, පල්ලිය පාර, , , 11000

lankancabs.lk

LankanCabs.lk is your ideal partner for reserving vehicles for comfortable and safety tour. We are Sri Lankan 1st Cab Service Portal of Cars, Vans, Mini Bus and Luxury buses. Our team is here to select the most trustworthy and cheapest transport services ...

Telephone+94 713 38 68 68
Fax+94 33 222 96 95
E-mail
යුනික් මල්ටි ආර්ටිස්

182, මහනුවර පාර, ඉඹුල්ගොඩ, ,

www.sahanodaya.com

Manufacturers of handmade batiks, handicrafts, gifts and resin products. Product Range handmade batiks, handicrafts, gifts and resin products. Mr Saliya Samarawickrama Tel :(94) 77-7797614 Fax :(94) 33-2261934 Email :[email protected]

Telephone+94 33-226 4887 / +94 77-779 7614
Fax+94 33-226 1934
මොන්ටානා උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය

ගම්පහ, ,

Username: montana Student's Level: Advance Level Subjects: Accounting Biology Buddhist Civilization Business Studies Bussiness and Accounting Studies Chemistry Combined Maths Communication and Media Economics Geography Logic Mathematics ...

Telephone+94 71 237 4442
E-mail
ඇස්පියර් අයි.ටි.ඩි.අයි (පුද්) සමාගම

ගම්පහ, ,

Username: Minele Student's Level: Advance Level Class Needed days: Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday, Sunday Class Needed Times: Morning Medium: English ASPIRE ITDI ( Pvt) Ltd. is the first international vocational institute in Sri Lank ...

Telephone+94 77 389 9899
E-mail
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි  සරණ ගුණවර්ධන

අංක. 15, විජේරාම මාවත, ,

Party United People's Freedom Alliance(UPFA) Electoral District / National List Gampaha Date of Birth : 28-04-1964 Civil Status : Married Religion : Buddhism Profession / Occupation : Businessman Political Career Provincial Council Member - ...

Telephone+94 33 229 7180 / +94 33 223 4424
E-mail
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි එම් කේ ඒ ඩි එස් ගුණවර්ධන

අංක. 56, පල්ලිය පාර,බන්ඩියමුල්ල, ,

Party United People's Freedom Alliance(UPFA) Portfolio Minister of Lands Electoral District / National List Trincomalee Date of Birth : 06-03-1947 Civil Status : Married Religion : Buddhism Profession / Occupation : Farming Political Car ...

Telephone+94 26 326 9194 / +94 33 222 6967
E-mail
ගම්පහ පොලිස් ස්ථානය

ගම්පහ, ,

HQI : 033-2222226

Telephone+94 33-222 2224
චාටඩ් ගිණුම්කරණය (අයි.සි.ඒඑස්.එල්) @ ගම්පහ

ගම්පහ, ,

Class type: Mass Class Gampaha District:Gampaha: Mathematics (O/L) , Chartered Accountancy (ICA-SL) , Association of Accounting Technicians (AAT-SL) , Certified Management Accountants (CMASL) , Low Entrance , External Degrees (B.Sc. B.Ad. /B.B.Mgt.) , ...

Telephone+94 77 116 3595
E-mail
කේක් සහ සූපවේදය පංති @ ගම්පහ

ගම්පහ, ,

Class type: Mass Class Gampaha District:Gampaha: Cake And Cookery Classes @ Widya Rawindra Educational Center, Gampaha (Minuwangoda Rd, Sarasawi Building ) Conducted By: Mr. Kane Perera (Dip.in Cake Making)

Telephone+94 71 898 6310
ඖෂධ අධ්යාපන @ ගම්පහ

ගම්පහ, ,

Class type: Mass Class Gampaha District:Gampaha: Free Seminar for pharmacy Education 2014/08/3101.30 pm to 5.00 pm Montana - Gampaha Conducted By: Mr. Prasad Jayasuriya. (reg no.4729) 0777-711036/0713-975942

Telephone+94 71 397 5942
E-mail
ඔබේ පෞරුෂ සංවර්ධනය වින් ලයිෆ් (කොළඹ / ගම්පහ)...

ගම්පහ, ,

Class type: Individual Start your life in a fresh way.. Discover that you are a GREAT PERSONALITY LET THE WORLD TALK ABOUT YOU!!.... Identify targets in your life and plan your way to reach them.. Identify and eliminate everything that drag ...

Telephone+94 77 774 9502
E-mail
ගුවන් සේවිකාවක වීමට පුහුණු කීරිම වත්තල

ගම්පහ, ,

Class type: Individual DO YOU WANT TO BE AN AIR HOSTESS??? Are you ready to face your flying Interview? Are you ready with a professional air hostess CV? Get ready to face your interview and start your dream job... Secrets on.. * How to ...

Telephone+94 77 774 9502
E-mail
ඉලෙක්ට්‍රෝනික ඉංජිනේරු @ ගම්පහ

ගම්පහ, ,

Class type: Individual Gampaha District: Gampaha: Electronic Engineering Tuition Classes Conducted By Mr. Dhanushka

Telephone+94 71 864 1479
E-mail
Image

Stats

There are 28785 listings, 885 categories and 103 owners in our website