සෞඛ්‍ය: All Listings RSS

Filter listings...
Show map
Andrology And Male Fertility

186, පාර්ක් පාර, ,

www.parkhospitals.com

Dr H.H.L.K Fernando

Telephone+94 11 259 0200, 258 7715, 536 9205
Fax+94 11 537 7751
E-mail
Cardiac Electrophysiologist

578, ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට, ,

www.lankahospitals.com

Dr Asunga Dunuwille Dr Rohan Gunawardana Dr Suresh Kottegoda

Category:Lanka Hospitals
Telephone+94 11 553 0000 / +94 11 543 0000
Fax+94 11 451 1199
E-mail
CARDIAC ELECTROPHYSIOLOGIST

23, එච් කේ ධර්මදාස මහතා මාවත, , ,

www.nawaloka.com

DR ROHAN GUNAWARDANA DR SURESH KOTTEGODA

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
Cardiac Electrophysiologist

647/2a ,පන්නිපිටිය පාර, ,

www.hemashospitals.com

Dr Suresh Kottegoda

Category:Hemas Hospitals
Telephone+94 11 788 8888
E-mail
Cardiac Electrophysiologists

නො: 3, ඇල්ප්‍රඩ් පෙදෙස, ,

www.durdans.com

Dr Rohan Gunawardana Dr.Asunga Dunuwila

Telephone+94 11 5410000
Fax+94 11 2575302
E-mail
CARDIOLOGIST AND CARDIAC ELECTROPHYSIOLOGIST

23, එච් කේ ධර්මදාස මහතා මාවත, , ,

www.nawaloka.com

DR SURESH KOTTEGODA

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
Cardiologistedicine

647/2a ,පන්නිපිටිය පාර, ,

www.hemashospitals.com

Dr Godvin Constantine Dr(Mrs) Nimali Fernando Dr Jagath Herath Dr Jayanthimala Jayawardena Dr Wasantha Kapuwatta Dr S Narenthiran Dr Roshan Paranamana Dr(Ms) Tanya Pereira Dr Chandrike Ponnamperuma Dr Prakash Priyadharshan Dr Gotabhaya Ranasingh ...

Category:Hemas Hospitals
Telephone+94 11 788 8888
E-mail
Cardiothoracic Surgeons

No: 3, Alfred Place, Colombo 03.

www.durdans.com

Dr Ravi Pillai Dr Kesava Dev Dr G Gandhiji

Telephone+94 11 5410000
Fax+94 11 2575302
E-mail
Chiropratic Clinic

2A-3/3, Lake drive, ,

Specializing in manipulative treatment of misaligned joints; chiropratic adjustments and soft tissue therapy. practiced by industry experts.

Telephone0119598421
Consultant Dental Surgeon And Prosthodontist

578, ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට, ,

www.lankahospitals.com

Dr Shuba S Rao

Category:Lanka Hospitals
Telephone+94 11 553 0000 / +94 11 543 0000
Fax+94 11 451 1199
E-mail
Consultant Endocrinologist

නො: 1175ඒ, කොටා පාර, ,

www.eyeandent.lk

Dr. Prasad Katulanda MBBS MD DPHIL

Telephone+ 94 11 2880288
Fax+ 94 11 2880388
E-mail
Dr. K.A.P.A.Bandara

Rasnayakapura , Kurunegala

Telephone+94 37-376 2233

ENT Consultants

0 reviews
ENT Consultants

No: 1175A, Cotta Road, Rajagiriya. Sri Lanka.,

www.eyeandent.lk

Dr. Ravi Dayasena MBBS, MS, FRCS Dr. Mrs. Chandra Jayasooriya MBBS, MS, DLO FRCS Dr. Ravindra Ruberu MBBS, MS, FRCS Dr. Saman Yasawardana MBBS, MS(OTO), FRCS Dr. DSC Perera MBBS, MS DLO, FRCS Dr. Manaf Sheriff MBBS, MS DLO, ...

Telephone+ 94 11 2880288
Fax+ 94 11 2880388
E-mail

Ent Surgeon

0 reviews
Ent Surgeon

Millennium Drive, Off Chandrika Kumaratunga Mawatha, Malabe,

www.nfth.lk

Dr Sobitha Attygalle Abeyratne Dr Seetha Arambepola Dr Daminda Dumingoarachchi

Telephone+94 11 240 7600 , +94 11 770 7600
Fax+94 11 240 7611
E-mail

Ent Surgeon

0 reviews
Ent Surgeon

18/A, Muhandiram E.D. Dabare Mawatha, Colombo 05., ,

www.oasishospital.lk

Dr A.D.K.S.N Yasawardena

Telephone+94 11 5506000 / +94 11 4514770-9
E-mail

Ent Surgeon

0 reviews
Ent Surgeon

186, Park Road, Colombo-5, Sri Lanka.,

www.parkhospitals.com

Dr Ravindra Kirihena

Telephone+94 11 259 0200, 258 7715, 536 9205
Fax+94 11 537 7751
E-mail

ENT Surgeon

0 reviews
ENT Surgeon

258,Galle Rd, , , , 200

www.delmonhospital.com/index.php/en/

DR.A.J.N.FERNANDO DR.(MRS) SELVI VETTIVELU DR.SHANTHA PERERA DR.K.SEEVARATNAM

Telephone+94 11 2558800
Fax+94 11 2363717
E-mail

Ent Surgeon

0 reviews
Ent Surgeon

578, Elvitigala Mawatha, Narahenpita, Colombo 5, Sri Lanka.

www.lankahospitals.com

Dr Sobitha Attygalle Abeyratne Dr R.S Drahaman Dr(Mrs) Chandra Jayasuriya Dr Devanand Jha Dr Ravindra Kirihena Dr Shantha Perera Dr(Mrs) M. S. Rubasinghe Dr M.  Sheriff Dr B. Thirumaran Dr Vasanthika S Thuduvage

Category:Lanka Hospitals
Telephone+94 11 553 0000 / +94 11 543 0000
Fax+94 11 451 1199
E-mail

ENT SURGEON

0 reviews
ENT SURGEON

23, H. K Dharmadasa Mawatha, , ,

www.nawaloka.com

DR A.D.K.S.N YASAWARDENA DR ASOKA JAYASENA DR M. SHERIFF DR M.T.D. LAKSHAN DR R.P DAYASENA DR R.S DRAHAMAN DR S. D. INDIKA DR SHANTHA PERERA DR W RATNAYAKE DR(MRS) CHANDRA JAYASURIYA DR SEETHA ARAMBEPOLA

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail

Ent Surgeon

0 reviews
Ent Surgeon

114, Norris Canal Rd, ,

www.asirihospitals.com/The%20Central%20Hospital-1-8.html

Dr R Abeywickrama Dr Seetha Arambepola Dr R.P Dayasena Dr R.S Drahaman Dr Daminda Dumingoarachchi Dr Ravindra Kirihena Dr Shantha Perera Dr W Ratnayake Dr Ravindra Ruberu Dr M.  Sheriff Dr A.D.K.S.N Yasawardena

Telephone+94 11 4 665500
Fax+94 11 466 5544
E-mail

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website